Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Algemene reserve

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

2-1 Snel van A naar B

-614

-614

0

0

-614

-614

-614

-614

2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

325

325

0

0

325

325

325

325

9-1 Algemene middelen

93.082

95.455

107.056

105.635

96.875

109.783

120.428

170.447

Algemene reserve

92.794

95.167

107.056

105.635

96.587

109.494

120.140

170.159

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13