Concept Begroting 2021
portal

Wettelijke indicatoren

Wettelijke indicatoren

Onderstaande indicatoren zijn gebaseerd op de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 november 2017, nr. 2017-0000031576 , tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door provincies in de ambities en ambitie verantwoording worden opgenomen

Ambitie

Omschrijving

Nulmeting

Meetwaarde 2019

2021

2022

2023

2024

1

Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht

PM

0

0

0

0

0

1

Opkomst verkiezingen

PM

55%

55%

55%

55%

55%

2

Waardering Openbaar Vervoer obv Klantenbarometer

7,5

7,9 (landelijk gemiddelde 7,8)

≥ landelijk gemiddelde 2021

≥ landelijk gemiddelde 2022

≥ landelijk gemiddelde 2023

≥ landelijk gemiddelde 2024

3

Totale emissie broeikasgassen in Zuid-Holland (Mton)

40 Mton

43

39

38

38

38

3

Totale productie van hernieuwbare energie in Zuid-Holland (PJ)

13.4 PJ

22,9

44

56

56

56

4

Procentuele groei BRP

PM

1,7

3,5

1,9

1,7

1,5

4

Procentuele werkgelegenheid

PM

70,8

70,8

71,3

71,8

72,3

4

Restauratievolume

15

15,1

pm

pm

pm

pm

5

Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

3

Geen meting

Geen meting

4

4

4

5

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave

17,3

50

500

500

1.000

5

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave

27.476

-275 (-1%)

pm

pm

pm

pm

Toelichting

  • Streven is om een jaarlijkse groei van het BRP (Bruto Regionaal Product) te kunnen tonen die minimaal gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Er is voor prognoses vanaf 2020 alleen een landelijk cijfer beschikbaar en opgenomen, geen regionaal cijfer. Uiteraard is wegens de coronacrisis de onzekerheid over deze prognose groter dan onder normale omstandigheden.
  • De procentuele werkgelegenheid wordt hier weergegeven als Arbeidsparticipatie, dit geeft aan hoeveel procent van de beroepsgeschikte bevolking (alle personen tussen de 15 en 75 jaar) tot de beroepsbevolking behoort, en dus een betaalde baan heeft of deze zoekt. Hierin worden werklozen meegeteld. Ook hier is voor prognoses vanaf 2020 alleen een landelijk cijfer beschikbaar en opgenomen. De prognoses zijn afkomstig van de macro-economische verkenningen (MEV) van het Cultureel Planbureau (CPB) van september 2020. Bij de volgende begrotingswijziging zullen de ramingen geactualiseerd worden via de meest recente MEV.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13