Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf EU-subsidies

Inleiding

Daar waar onze provinciale opgaven overlappen met EU-beleid vormen EU- subsidies een belangrijke financieringsbron voor de realisatie hiervan. Deze paragraaf biedt een financieel overzicht van alle EU-subsidieprogramma’s waarbij de provincie een formele rol vervult en alle EU-subsidieprojecten waaraan de provincie zelf als partner deelneemt. De verantwoording van de inhoudelijke resultaten van de besteding van EU-middelen en deelname aan EU- projecten verloopt via de corresponderende beleidsambities, zoals opgenomen in deze begroting.
De verschillende rollen worden hieronder kort beschreven en worden in het vervolg van de paragraaf nader toegelicht. Ten slotte wordt er vooruitgeblikt op de nieuwe EU- begrotingsperiode 2021-2027.

1. Regievoering op EU-programma’s
Bij een aantal EU-subsidieprogramma’s voert de provincie regie op het programma zelf en heeft het directe zeggenschap over de besteding van middelen. Deze EU-middelen vormen daarmee een ‘multiplier’ op de beschikbare provinciale middelen voor de realisatie van de overeenkomstige beleidsambities. In totaal is een bedrag van € 87,6 mln beschikbaar voor de EU- begrotingsperiode 2014-2020, dat wordt weggezet via de programma’s Kansen voor West II, het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ALNb). Deze middelen moeten voor het einde van 2023 volledig besteed moeten zijn.

2. Uitvoerende rol EU-programma’s
Daarnaast vervult de provincie bij verschillende Interreg-programma’s een rol in de uitvoering van het programma. Als provincie hebben we geen directe zeggenschap over de middelen van deze programma’s, maar zijn we wel in meer of mindere mate betrokken bij de werving en selectie van projecten binnen deze programma’s.

3. Deelname aan EU-projecten
Bij de overige EU-programma’s kan de provincie zelf subsidie aanvragen. Dit is mogelijk door als partner deel te nemen aan een project. In de EU- begrotingsperiode 2014-2020 heeft de provincie Zuid-Holland als projectpartner tot dusver € 11,1 mln aan middelen uit 7 verschillende EU-programma’s toegekend gekregen, verdeeld over 13 projectdeelnames.

4. Aanjager in de regio
Naast onze eigen organisatie stimuleert en ondersteunt de provincie ook externe partners bij het verwerven van EU- middelen. Bij de overgrote meerderheid van EU- subsidieaanvragen door Zuid-Hollandse partners is de provincie echter niet of nauwelijks betrokken. De totale (financiële) baten van EU-subsidies voor de regio lopen hierdoor maar gedeeltelijk via onze begroting. Daarom maken we via de EU- subsidiemonitor jaarlijks inzichtelijk hoeveel middelen uit de verschillende programma’s in Zuid-Holland per opgave landen. Uit de meest recente monitor (peildatum 1-3-2020) blijkt dat in de aflopende EU- begrotingsperiode (2014-2020) 2.090 unieke partners uit Zuid-Holland actief zijn in 4.240 EU- projecten. Gezamenlijk hebben deze partners in totaal € 1,4 miljard (niet gecorrigeerd voor de TNO-vestigingen buiten Zuid-Holland en de Rijksoverheid bedraagt de toegekende EU subsidie in Zuid-Holland € 1,7 miljard) aan EU- middelen ontvangen. Dit komt neer op € 72 (Niet gecorrigeerd voor de TNO-vestigingen buiten Zuid-Holland en de Rijksoverheid bedraagt de toegekende EU subsidie in Zuid-Holland € 88 per inwoner per jaar) per inwoner per jaar.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13