Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Financiering

Beleid

De provincie moet altijd over voldoende geld beschikken om aan haar verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van facturen en subsidies. Omdat het tijdstip van uitgaven en inkomsten, op de korte en lange termijn, niet synchroon lopen, is financiering als werkveld binnen de treasuryfunctie van groot belang.

De wettelijke kaders van de treasuryfunctie worden bepaald door de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido). Belangrijk uitgangspunt van deze wet is dat voorzichtig omgegaan moet worden met publieke middelen. Om dit te bereiken moet de provincie voldoen aan een aantal normen, zoals de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Het Treasurystatuut en de Financiële Verordening zijn een belangrijke leidraad voor de inrichting van de financieringsfunctie. Bij de inrichting van de financieringsfunctie staan beheersing van het rente-, debiteuren- en liquiditeitenrisico centraal. In 2020 is in samenspraak met een werkgroep van de Staten gekeken naar een actualisatie van de financiële verordening waarbij ook het onderwerp schuld ter sprake is gekomen.

De paragraaf geeft aan hoe de provincie Zuid-Holland haar activiteiten financiert, wat de gevolgen hiervan zijn voor de begroting (onder andere rentelasten) en welke risico’s worden gelopen.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13