Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Financiering

Wettelijke normen

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is door de Wet Fido voorgeschreven ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar. Deze limiet geeft aan wat de maximale kortlopende schuld mag zijn van de provincie.

Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de begroting van het lopende jaar per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. Voorts wordt de omvang van het kasgeldlimiet, zijnde 7%, vastgesteld bij ministeriële regeling. Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijk toegestane omvang, is er sprake van ruimte. Indien de werkelijke omvang hoger is, is er sprake van overschrijding. Op basis van de gegevens in deze begroting voldoet de provincie aan de kasgeldlimietnorm.

Renterisico
Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de langlopende leningen in enig jaar moet worden geherfinancierd. De wet stelt criteria voor de berekening van het risico op de vaste schulden, zoals deze zijn vastgelegd in de definitie van de renterisiconorm. Door middel van deze norm wordt een kader gesteld waarmee een zodanige opbouw van de langlopende leningen wordt bereikt, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.
Concreet betekent dit dat in enig jaar maximaal 20% van het begrotingstotaal opnieuw mag worden geherfinancierd. Voor de provincie Zuid-Holland heeft dit consequenties voor de looptijd en soort leningen die de komende jaren aangetrokken moeten worden. De nieuw aan te trekken leningen moeten een jaarlijkse aflossingsverplichting hebben (dus lineair of annuïtair) en een minimale looptijd van 22 jaar om te voorkomen dat op de (middel)lange termijn de renterisiconorm wordt overschreden.

Renterisiconorm 2021

Renterisico op de vaste schuld
(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

0

0

1b

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

0

0

2

Renteherziening op vaste schuld (1a-1b)

0

0

0

0

3a

Nieuw aangetrokken schuld

378.165

252.791

297.143

261.717

3b

Nieuw uitgezette lange leningen

1.447

4.920

5.175

1.675

4

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

376.718

247.871

291.968

260.042

5

Betaalde aflossingen

43.654

56.260

64.686

59.591

6

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

43.654

56.260

64.686

59.591

7

Renterisico op de vaste schuld (2+6)

43.654

56.260

64.686

59.591

Renterisiconorm

8

Stand van de vaste schuld per 1 januari

598.011

932.521

1.129.053

1.361.510

9

Het bij ministeriële regeling vastgesteld %

20%

20%

20%

20%

Toets renterisiconorm

10

Renterisiconorm (op basis van begrotingstotaal)

157.803

142.886

140.451

140.080

7

Renterisico op de vaste schuld

43.654

56.260

64.686

59.591

11

Ruimte (+)/Overschrijding (-) (10-7)

114.149

 86.626

 75.765

 80.489

Schatkistbankieren
Door wijziging van de Wet Fido zijn decentrale overheden verplicht om overtollige liquide middelen tegen marktconforme rente (zijnde de rente waartegen de Nederlandse staat zichzelf financiert op de geld -en kapitaalmarkten), met een wettelijk minimumpercentage van 0%, in de schatkist aan te houden.
Deze regeling trad per 31 december 2013 in werking. De provincie Zuid-Holland heeft sinds de introductie aanzienlijke bedragen in de schatkist aangehouden. Sinds begin 2019 heeft Zuid-Holland geen structureel overtollig saldo meer bij de schatkist.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13