Concept Begroting 2021
portal

Home

Samenvatting

Bestuurlijke inleiding

Voordat de radar werd uitgevonden, gebruikten schippers en stuurlui aan wal de misthoorn om zonder zicht te navigeren. Vanaf zowel wal als schip klonk om de zoveel tijd een diepe lage toon om aanvaringen te voorkomen. De ingrijpende gebeurtenissen als gevolg van de coronacrisis vergen eenzelfde stuurmanskunst, zonder helder beeld van de toekomst. Het is telkens zoeken naar effectieve maatregelen om onze regio door deze crisis te loodsen. We blijven daarbij in nauw contact met onze partners om terug te horen wat werkt en waar bijsturing nodig is. Zo krijgen we Zuid-Holland door de crisis, elke dag wat beter.

Inmiddels is duidelijk dat onze samenleving en economie stevig geraakt worden. Prognoses van het Centraal Planbureau tonen een krimp van de Zuid-Hollandse economie in 2020 met 6%, gevolgd door een groei van 1% in 2021. De werkloosheid stijgt komend jaar naar 7,5%. Het Sociaal Cultureel Planbureau ziet voorlopig een beperkte impact op ons welbevinden, maar er zijn ook serieuze zorgen. Een verdubbeling van eenzaamheid onder ouderen. En een fikse daling van welbevinden bij mensen die onzeker zijn over hun baan en inkomen.

Er ligt een onvoorspelbaar jaar voor ons vanwege corona. Tegelijkertijd is duidelijk dat onze ambities relevanter zijn dan ooit. We blijven daar dan ook vol op inzetten. Om onze bereikbaarheid op peil te houden spelen we samen met vervoerders in op veranderende vraag in het openbaar vervoer. En we blijven fors investeren in aanleg en beheer en onderhoud van infrastructuur en waterstaat. Om de woningbouw te blijven aanjagen, verlengen we de inzet van de vliegende brigade waarbij 75% van de kosten worden gedekt uit de provinciale begroting. De toerismesector en de cultuursector worden extra ondersteund, met middelen en door een gezamenlijke lobby richting Rijk. We blijven innovaties en praktijktests daarvan aanjagen en intensiveren daarom onze bijdrages aan fieldlabs. We staan naast onze gemeenten en onderzoeken of zij voldoende middelen hebben om effectief te opereren in deze crisis. We stellen scenario’s op om het ondenkbare denkbaar te maken, uiteraard in de wetenschap dat we nooit alles van tevoren zullen weten. Zo blijven we zoeken naar effectieve maatregelen. En wij volgen de ontwikkelingen ook cijfermatig, bijvoorbeeld via de Coronamonitor . We doen wat nodig is om deze crisis het hoofd te bieden.

Ook het stikstofdossier zal komend jaar onze aandacht nodig hebben. Met externe partners maken we afspraken over natuurherstel, natuurbeheer en stikstofreductie. Waar mogelijk voeren wij deze maatregelen in 2021 ook uit. Onze strategie voor de bronaanpak van stikstof werken we verder uit door afspraken te maken voor de transitie van de haven en de transitie van de landbouw. En samen met andere provincies werken wij verder aan de lange termijnaanpak van de stikstofproblematiek.

Het jaar 2021 zal meer brengen dan corona en stikstof. En onze ambities zijn daarbij hoog. Wij kiezen voor een gezonde en groene economie, waar iedereen meedoet. Voor voldoende woningen, op de juiste locatie en van de juiste kwaliteit. Voor een bereikbaar Zuid-Holland waarbij verkeers- en waterveiligheid voorop staan. Voor een verantwoord en realistisch klimaat- en energiebeleid. Wij kiezen voor een open en inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt. Voor een provincie waarin we cultuurhistorie behouden en beleving daarvan stimuleren. Het belang van schoon water, gezonde lucht en mooie natuur is duidelijker dan ooit en daarom willen wij dat de kwaliteit daarvan vooruitgaat. Zo maken we Zuid-Holland beter. Elke dag.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Oktober 2020

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13