Concept Begroting 2021
portal

Samenvatting

Financieel beeld

Mutaties begrotingssaldo

Onderstaand overzicht geeft de mutaties in het begrotingssaldo weer ten opzichte van de Kadernota 2021. Dit zijn de mutaties met een doorwerking van de Najaarsnota 2020 en de mutaties in de Begroting 2021. Per saldo is op basis van deze mutaties sprake van een daling van het begrotingssaldo met € 11,2 mln. Het begrotingssaldo voor jaarschijf 2021 komt daarmee op € 1,4 mln. De € 11,2 mln wordt (conform de begrotingssystematiek van de provincie) onttrokken uit de algemene reserve.
 
In het mutatie begrotingssaldo overzicht staan op hoofdlijnen de volgende soorten mutaties;

  1. Nieuwe middelen die uit het begrotingssaldo worden ingezet of daarin opgenomen worden
  2. Middelen die een bestemming hadden maar niet meer nodig zijn die bestemming
  3. Het doorschuiven van middelen over jaargrenzen heen*

*In de voorjaarsnota en najaarsnota kunnen middelen die vanuit een bestemmingsreserve ingezet zijn weer terugvloeien naar de bestemmingsreserve om in een later jaar weer ingezet te worden. Dit valt binnen het budgetrecht van Provinciale Staten. Deze informatie is bij deze producten terug te vinden onder de toelichting op de raming van lasten en baten en in het bijlageboek onderdeel reserves. Er wordt nu gekeken hoe dit voor Provinciale Staten in het financieel beeld inzichtelijk gemaakt kan worden. In deze begroting is in het financieel beeld nu gestart met het financieel totaalbeeld inclusief een overzicht van de inzet van reserves per doel.

(bedragen x € 1 mln)

Huidige collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

A

Mutaties eerdere P&C producten

1

Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten

-15,8

12,6

7,1

16,1

54,7

48,9

39,2

38,9

Totaal (A) Mutaties eerdere P&C producten

-15,8

12,6

7,1

16,1

54,7

48,9

39,2

38,9

B

Ontwikkelingen binnen de Ambities

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland

1

Doorgeschoven prestaties

N

1,0

-1,2

2

Vrijval borging (BMO) 

N

1,3

3

Programma Stikstof 

B

-3,9

4

Versterken financieel toezicht 

B

-0,2

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland

5

PZI

N

-0,1

-0,9

6

Aanschaf en exploitatie waterstofbussen

N

1,2

-1,2

7

Vrijval Vredenburghlaan voor dekking kapitaallasten

B

6,7

8

St Sebastiaansbrug

B

-0,2

9

Diverse correcties Bereikbaarheid

B

1,2

10

Digitaal systeem PZH omgevingsbeleid (ontwikkeling/beheer)

B

-0,5

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen

11

Doorgeschoven prestaties

N

1,3

-1,3

12

Stoompijp Botlek

N

2,0

-2,0

Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland

13

Doorgeschoven prestaties

N

4,6

-4,3

-0,2

-0,1

14

Vrijval CVT Restauratie subsidies

N

0,3

15

VJN PS-Motie M929 € 3 mln Ondersteuning cultuursector

N

-3,0

16

Human Capital Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland

B

-1,4

17

Erfgoed en Cultuurparticipatie

B

-0,8

-0,8

-1,8

18

Haven Industrieel Complex

B

-0,5

19

Greenports

B

0,5

-0,5

20

Doorgeschoven prestaties Leerpark Drechtsteden 

B

0,0

-0,1

-0,3

0,0

-0,1

0,2

0,2

21

Circulaire Economie 

B

-0,6

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

22

Doorgeschoven prestaties

N

0,8

-0,4

-0,3

0,0

23

SNL Natuurbeheer en SKNL

B

0,4

0,4

0,1

-0,2

-0,6

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

24

Versnelling woningbouw

N

2,0

0,0

0,0

-2,0

25

Sociale woningbouw

N

2,0

-1,0

-1,0

26

NPRZ subsidieregeling

N

-1,2

-0,4

0,8

0,8

27

Doorgeschoven prestaties

N

0,7

-0,4

-0,2

28

Bijdrage aan Grondbank verlagen

B

0,2

0,2

29

Vertraging implementatie Omgevingswet 

B

-0,5

30

Provinciale bijdrage Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

B

-0,2

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland

31

Rijksbijdrage VONDST (decentralisatie uitkering)

N

-0,1

0,0

32

Doorgeschoven prestaties

N

0,9

-0,7

-0,2

-0,1

33

IJsselmonde bijstelling planning

B

-0,1

0,1

Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie

34

Doorgeschoven prestaties

N

3,5

-2,9

-0,6

35

Minder activering loon I&A

N

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

36

I&A - Extra kosten coronamaatregelen

N

-0,3

37

Transitie opgave digitalisering

B

-1,0

38

I&A Middelen toegenomen gebruik systemen 

B

-0,8

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities

15,7

-24,7

2,4

-7,8

-2,8

-3,2

-2,3

-2,3

C

Algemene middelen 

Autonome ontwikkelingen

1

Ontwikkelingen provinciefonds: Algemene uitkering

N

3,9

5,7

4,9

3,0

1,0

9,3

9,3

9,3

2

Structureel effect Vijfheerenlanden

N

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

3

Ontwikkelingen provinciefonds: AU septembercirculaire

B

0,0

-

-

-

-

-

-

-

4

Ontwikkelingen volume motorrijtuigenbelasting

B

0,0

-

-

-

-

-

-

-

Resterende ontwikkelingen

5

Wijziging financiële vergoeding fractieondersteuning

N

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

6

Opbrengst decentralisatieuitkering Erfgoeddeal

N

0,1

7

Vrijval reserve sanering glastuinbouw

N

0,1

8

Mutatie stelpost loon en prijscompensatie

B

-0,8

-2,5

-4,4

-6,4

-8,8

-8,8

-8,8

9a

Kapitaallasten (afschrijving)

B

0,2

1,2

0,3

0,1

0,4

-0,8

-1,1

9b

Kapitaallasten (rente)

B

4,0

5,7

5,7

5,2

6,0

6,8

7,1

10a

Vrijval kleine reserves ten behoeve begrotingssaldo

B

0,4

10b

Vrijval kleine reserves ten behoeve opname in exploitatie

B

5,6

10c

Inzet van vrijval kleine reserves in exploitatie

B

-4,2

-0,5

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

11

Vrijval OVP  Leren duurzame ontwikkeling

B

0,2

Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen

2,4

13,5

3,4

2,4

-2,0

5,1

4,6

4,6

Totaal (B+C)  mutatie op begrotingssaldo

18,1

-11,2

5,8

-5,4

-4,7

1,9

2,3

2,3

Begrotingssaldo Totaal (A+B+C)

2,4

1,4

12,9

10,6

50,0

50,7

41,5

41,2

N= mutatie in 2021 en later in de Najaarsnota 2020
B= mutatie in 2021 en later in de Begroting 2021

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13