Concept Begroting 2021
portal

Samenvatting

Financieel beeld

Algemene reserve

(bedragen x € 1 mln)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Beginstand jaar

92,8

95,2

96,6

109,5

120,1

170,2

220,9

262,4

Af/bij: mutaties eerdere P&C producten

-15,8

12,6

7,1

16,1

54,7

48,9

39,2

38,9

Beginstand 

77,0

107,8

103,7

125,6

174,9

219,0

260,1

301,3

Af/bij: Totaal Begroting 2021

18,1

-11,2

5,8

-5,4

-4,7

1,9

2,3

2,3

Stand na Totaal (A+B)

95,2

96,6

109,5

120,1

170,2

220,9

262,4

303,6

Buffer weerstandsvermogen

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

Vrije ruimte cumulatief

65,2

66,6

79,5

90,1

140,2

190,9

232,4

273,6

Vrije ruimte per jaar (begrotingssaldo)

2,4

1,4

12,9

10,6

50,0

50,7

41,5

41,2

Toelichting:

Door de onttrekking aan de algemene reserve in 2021 van € 11,2 mln neemt de algemene reserve in omvang af. Van de algemene reserve is € 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Er resteert nog een vrije ruimte van € 66,6 mln incidenteel in 2021. Van dit bedrag is € 65,2 mln ontstaan door begrotingsoverschotten in het verleden en € 1,4 mln aan begrotingsoverschot in 2021.

Omdat het nog niet ingezette begrotingssaldo aan de algemene reserve wordt toegevoegd loopt de vrije ruimte in de algemene reserve op. Zoals aangegeven in de toelichting van het begrotingssaldo zal in de werkelijkheid de vrije ruimte veel lager uitvallen.

In de manier waarop de provincie met de begroting omgaat worden begrotingsoverschotten en –tekorten verrekend met de algemene reserve (dit geldt overigens niet voor de ‘gesloten’ begrotingsprogramma’s groen en mobiliteit, waarbij overschotten en tekorten worden verrekend met betreffende programmareserves).
Hierdoor neemt de algemene reserve toe bij een voordelige ontwikkeling van de begroting en af bij een nadelige ontwikkeling. In de (door PS vastgestelde) nota weerstandsvermogen wordt voorgeschreven dat de algemene reserve minimaal € 30 mln moet bedragen, als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Alles boven die € 30 mln in de algemene reserve wordt aangeduid als “vrije ruimte”.

Omdat in de algemene reserve de begrotingsoverschotten worden gespaard, ook die van het verleden, kan het zijn dat de vrije ruime in een bepaald jaar hoger is dan het begrotingssaldo van dat jaar.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13