Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 3 Overzicht kosten Provinciale Staten 2021

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de kosten die betrekking hebben op Provinciale Staten. Er wordt onderscheid gemaakt in directe kosten voor Provinciale Staten en directe kosten voor de Griffie. Met ingang van 2017 worden, als gevolg van wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording, indirecte kosten centraal gepresenteerd in Overzichten, middelen en overhead

(bedragen x € 1.000)

Directe kosten Provinciale Staten

1.765

Directe kosten Griffie

1.891

Totaal

3.656

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13