Concept Begroting 2021
portal

Samenvatting

Financieel beeld

Financieel totaalbeeld

Wij begroten in 2021 € 1.154 mln aan uitgaven waarvan € 789 mln aan exploitatielasten en € 365 mln aan investeringsuitgaven.

Exploitatie
De financiële omvang van de begroting bedraagt in 2021 € 789.016 mln en sluit op een resultaat van € 0. In de Begroting 2021 is een totaal van € 789.016 aan lasten opgenomen, de baten die hier tegenover staan bedragen € 672.274 mln. Het verschil van € 116.742 mln wordt gedekt door het inzetten van de reserves. De inzet van de reserves bestaat voor € -118,2 mln inzet vanuit de bestemmingsreserves en voor € 1,4 mln ten gunste van de algemene reserve. Het begrotingssaldo voor 2021 is vanwege de toevoeging aan de Algemene reserve € 1,4 mln positief.

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo lasten en baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Mutaties reserves

Resultaat

1 Samen werken aan Zuid-Holland

25.210

199

25.012

0

0

0

25.012

2 Bereikbaar Zuid-Holland

306.187

13.369

292.818

21.506

48.908

-27.402

265.416

3 Schone energie voor iedereen

17.683

0

17.683

1.800

2.911

-1.111

16.573

4 Een concurrerend Zuid-Holland

83.262

70

83.192

13.366

35.056

-21.690

61.502

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

128.475

28.723

99.751

11.709

66.155

-54.446

45.305

6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

27.858

725

27.133

0

2.124

-2.124

25.009

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

84.631

4.904

79.727

4.610

11.027

-6.416

73.311

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

102.956

2.518

100.438

0

462

-462

99.976

- Overzicht Algemene middelen

12.753

621.765

-609.013

108.145

111.235

-3.090

-612.103

Totaal

789.016

672.274

116.742

161.136

277.878

-116.742

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13