Concept Begroting 2021
portal

Home

Samenvatting

De coronapandemie heeft in de uitvoering van onze ambities invloed. Voor een deel is die impact bij het opstellen van deze begroting bekend. Voor een ander deel zal het verloop van de pandemie de nodige flexibiliteit in sturing en onze inzet vragen.
In deze “kijklijn” is vanuit de verschillende beleidsprestaties bij elkaar gebracht wat in deze begroting is opgenomen over de effecten van de pandemie.

Ambitie 1: Samen werken aan Zuid-Holland

 • Uitvoering van deze ambitie vraagt interacties met onze partners. De te organiseren bijeenkomsten en ontmoetingen zullen volgens RIVM richtlijnen worden opgezet. Hierbij benutten we online mogelijkheden.
 • Impact gemeentefinanciën (toezicht): De coronapandemie leidt tot extra kosten voor gemeenten en kan ook leiden tot een economische crisis met negatieve gevolgen voor de gemeentefinanciën. De provincie blijft de gemeenten in dit opzicht steunen richting Rijksoverheid, zonder concessies te doen aan de beoordeling van de financiële weerbaarheid van de gemeenten. De uitkomsten van het onderzoek ‘financiële en beleidsvrije ruimte van gemeenten in Zuid-Holland’ (voorjaar 2021) gaan hierbij een belangrijke rol spelen.

Ambitie 2: Bereikbaar Zuid-Holland

 • De gevolgen van de coronapandemie op het gebruik van openbaar vervoer zijn nog onduidelijk. We spelen in 2021, samen met de vervoerders, in op mogelijke veranderingen in de vervoervraag waarbij we het bestaande OV-netwerk in Zuid-Holland zoveel als mogelijk in stand houden.
 • De concessie Zuid-Holland Noord moet worden aanbesteed. Door de gevolgen van de coronapandemie is nog onduidelijk wanneer deze aanbesteding kan starten. Hierover moet op landelijk niveau afspraken worden gemaakt.
 • Met betrekking tot infrastructuur ligt de prioriteit bij het zorgen dat werkzaamheden doorgaan en de realisatie van projecten niet of nauwelijks vertraagd wordt. De provincie Zuid-Holland blijft in nauw contact met haar opdrachtnemers, en is daarnaast doorgaand in gesprek met relevante partners, zoals Bouwend Nederland. Er zijn aanvullende maatregelen getroffen om te borgen dat voldaan wordt aan de 1,5 meter samenleving zoals het faciliteren van digitale participatieprocessen. We bekijken daarnaast of en – zo ja - hoe wij in de huidige situatie lopende infra- en onderhoudsprojecten kunnen versnellen of slimmer in kunnen richten, rekening houdend met bijvoorbeeld afgenomen verkeersdrukte. Uiteraard doen we dit in nauw overleg met de betrokken bedrijven en de omgeving. Zo zorgen we samen dat ook in de toekomst de impact van de crisis zo goed mogelijk opgevangen wordt.
 • In aanloop naar het volgende Kaderbesluit 2022 wordt geïnventariseerd of en zo ja welke extra investeringen op de korte termijn kunnen worden gedaan in het kader van de veranderende mobiliteitsbehoefte en ter stimulering van de economie. Hierbij kan gedacht worden aan korte termijn maatregelen vanuit bestaande ongedekte ambities voor de fiets, het openbaar vervoer, reisgedrag, goederenvervoer en logistiek (bijvoorbeeld Coolport) en beheer en onderhoud (van beweegbare bruggen).

Ambitie 4: Een concurrerend Zuid-Holland

 • Algemeen: De coronapandemie heeft stevige impact op de Zuid-Hollandse economie. De horeca, detailhandel en de toerismesector zijn hard geraakt. Ook de Greenports met veel internationale export en de haven met internationale handel voelen de gevolgen van de crisis sterker dan andere sectoren. In overleg met partners wordt bezien op welke wijze de provincie bij kan dragen aan herstel van de crisis.
 • Fieldlabs (praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht innovatieve producten, processen en diensten ontwikkelen, testen en implementeren), € 0,8 mln om de gevolgen van de coronapandemie bij de betrokken partijen op te vangen
 • Het Rijk heeft in september 2020 het derde maatregelenpakket om de gevolgen van de coronapandemie te bestrijden bekend gemaakt. Er wordt daarbij ook een regionale bijdrage verwacht. Het bedrag is nog niet bekend. Momenteel worden de nadere details voor de provincie uitgewerkt. De cijfermatige gevolgen zullen bij Voorjaarsnota 2021 worden verwerkt. De verwachting is dat de inzet van provincie via een bijdrage aan het InnovationQuarter zal verlopen.
 • De inzet van de ambassadeurs bedrijventerreinen en winkelgebieden vertalen naar maatregelen om de gevolgen van de coronapandemie te bestrijden en waar nodig de inzet van ambassadeurs verlengen;
 • Human Capital: Inspelen op de gevolgen van de coronapandemie, waarbij aandacht is voor specifieke doelgroepen als schoolverlaters.
 • Toerisme (€ 1 mln). Met name wordt ingezet op subsidieregeling toerisme, zowel voor productontwikkeling als coronasteun, ‘toerisme om de hoek’, en verduurzaming. Ook worden regionale samenwerking en data-allianties ondersteund.
 • Cultuursector: in 2021 zullen we in overleg met gemeenten blijven bekijken hoe we de cultuursector kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door een gezamenlijke lobby richting Rijk. Ook zullen wij met onze partners in gesprek blijven om de gevolgen van de coronamaatregelen inzichtelijk te monitoren en te overleggen hoe we kunnen helpen, mocht de coronapandemie ook nog in 2021 voortduren.

Ambitie 6: Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

 • Vliegende Brigade: Gemeenten en andere partijen die actief zijn in het stedelijk gebied kunnen een aanvraag voor ondersteuning bij de Vliegende Brigade indienen. De provincie bemiddelt tussen vraag van gemeente en pool van externe experts en bureaus. Cofinanciering door provincie (in principe 50%, maar tijdelijk vanwege coronaaanpak 75%).

Algemene middelen en Organisatie

 • Gezien de coronapandemie zullen aanpassingen worden doorgevoerd in de facilitaire dienstverlening. Dit zal ook zijn doorwerking hebben in o.a. huisvesting en vastgoed en financiën. Naar verwachting zal in de Jaarrekening 2020 en Voorjaarsnota 2021 meer inzicht kunnen worden gegeven. Dit is afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot corona.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13