Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

2. Toelichting baten en lasten

2.1 Basis voor de begroting

De basis voor de begroting en het meerjarenperspectief is het financieel perspectief tot en met de Kadernota 2021-2024. De Begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 zijn opgebouwd op basis van de mutaties zoals genoemd in het financieel beeld. (Structurele) effecten en mutaties uit de Najaarsnota 2020 zijn verwerkt in de financiële overzichten van deze begroting.
Voor de ontwikkeling van de financiële ruimte wordt verwezen naar het overzicht in het financieel beeld aan het begin van dit boekwerk. Bij het opstellen van de begroting is verder onder andere rekening gehouden met de onderstaande uitgangspunten.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13