Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

2. Toelichting baten en lasten

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland

Recapitulatie incidentele lasten

Doel

Toelichting
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

7-1

Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid

3.955

3.195

418

-652

7-2

Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

9.827

1.068

542

0

7-3

Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd

268

150

0

0

 Saldo

14.051

4.413

960

-652

Recapitulatie incidentele baten

Doel

Toelichting
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

7-1

Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid

1.010

0

0

0

7-2

Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

133

0

0

0

7-3

Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd

0

0

0

0

 Saldo

1.142

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13