Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

2. Toelichting baten en lasten

Financiële beleidsnota's

In de Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland is in artikel 8 opgenomen dat Provinciale Staten de financiële kaders vaststellen in beleidsnota's. Deze beleidsnota's gaan in op de beleidsuitgangspunten en de kaderstelling, voor zover deze nog niet zijn geregeld in de geldende regelgeving, zoals de Provinciewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De provincie Zuid-Holland kent zeven beleidsnota's, vermeld in de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2017, artikel 9 tot en met 15:

  1. Investeringen, waarderingen en afschrijvingen;
  2. Reserves en voorzieningen;
  3. Kostprijsberekening en rentetoerekening;
  4. Weerstandsvermogen en risicomanagement;
  5. Onderhoud kapitaalgoederen;
  6. Verbonden partijen en overige deelnemingen;
  7. Grondbeleid.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13