Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

2. Toelichting baten en lasten

Op basis van onderstaand overzicht wordt aangetoond dat de Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval is, is de kans aanwezig dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.

Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). In 2021 is dit saldo € 122,1 mln voordelig. Ook in de jaren 2022 tot en met 2024 is op basis van de ramingen sprake van een positief saldo.

Algemeen uitgangspunt is dat structurele lasten en baten betrekking hebben op posten of beleid met een structurele aard. De volgende zaken worden altijd aangemerkt als structurele lasten en baten:

  • Kapitaallasten (exclusief eenmalige afschrijving van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut);
  • Doorbelaste apparaatslasten, inclusief lonen;
  • Inkomsten opcenten Motorrijtuigenbelasting;
  • Algemene uitkering provinciefonds.

De volgende zaken worden altijd aangemerkt als incidentele lasten en baten:

  • Eenmalige bijdragen aan derden (inclusief bijzondere subsidies);
  • Bijzondere projecten en eenmalig beleid waarvan de eindigheid vastligt vanwege een Provinciale Staten besluit en/of een toekenningsbesluit;
  • Lasten en baten met betrekking tot meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een Provinciale Staten besluit en/of een toekenningsbesluit;
  • Eenmalige afschrijving van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut.

Recapitulatie incidentele baten en lasten

Ambitie
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Incidenteel

1 Samen werken aan Zuid-Holland

7.027

0

7.027

911

0

911

332

0

332

0

0

0

2 Bereikbaar Zuid-Holland

86.482

7.861

78.621

91.744

4.336

87.408

79.294

4.608

74.686

87.607

4.574

83.032

3 Schone energie voor iedereen

16.950

0

16.950

12.215

0

12.215

10.600

0

10.600

0

0

0

4 Een concurrerend Zuid-Holland

55.222

0

55.222

39.645

0

39.645

31.965

0

31.965

13.225

0

13.225

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

88.753

27.730

61.023

56.464

18.893

37.570

45.662

14.051

31.611

35.277

12.403

22.874

6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

14.062

725

13.337

8.973

150

8.823

3.280

0

3.280

3.523

0

3.523

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

14.051

1.142

12.909

4.413

0

4.413

960

0

960

-652

0

-652

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

6.786

0

6.786

2.976

0

2.976

2.056

0

2.056

453

0

453

- Overzicht Algemene middelen

-2.400

10.593

-12.993

-1.900

8.299

-10.199

-4.200

4.670

-8.870

0

41

-41

Totaal incidenteel

286.932

48.051

238.881

215.441

31.678

183.762

169.949

23.329

146.620

139.432

17.018

122.414

Structureel

- Samen werken aan Zuid-Holland

18.183

199

17.985

18.456

135

18.321

18.107

135

17.972

18.064

135

17.929

2 Bereikbaar Zuid-Holland

219.705

5.509

214.197

207.159

3.716

203.443

226.324

3.089

223.235

250.141

3.089

247.051

3 Schone energie voor iedereen

734

0

734

733

0

733

732

0

732

728

0

728

4 Een concurrerend Zuid-Holland

28.040

70

27.970

28.124

70

28.054

28.114

70

28.044

28.089

70

28.019

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

39.721

993

38.728

39.653

993

38.660

39.344

993

38.350

39.014

993

38.020

6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

13.796

0

13.796

13.948

0

13.948

13.939

0

13.939

13.903

0

13.903

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

70.580

3.762

66.819

70.050

3.749

66.302

70.243

4.574

65.670

69.540

4.403

65.138

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

96.170

2.518

93.652

96.387

2.518

93.869

98.048

3.118

94.930

99.024

3.118

95.906

- Overzicht Algemene middelen

15.153

611.172

-596.019

24.477

617.847

-593.370

37.454

626.382

-588.928

42.467

640.418

-597.951

Totaal structureel

502.084

624.222

-122.139

498.988

629.028

-130.040

532.306

638.362

-106.056

560.969

652.226

-91.257

 

Recapitulatie reserves incidenteel en structureel

Ambitie
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Incidenteel

1 Samen werken aan Zuid-Holland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 Bereikbaar Zuid-Holland

17.716

48.908

-31.192

6.334

39.975

-33.641

5

21.255

-21.250

6

37.827

-37.821

3 Schone energie voor iedereen

1.800

2.911

-1.111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 Een concurrerend Zuid-Holland

12.166

35.056

-22.890

13.698

22.351

-8.653

15.432

19.554

-4.122

1.123

14.121

-12.998

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

11.706

66.155

-54.449

5.117

36.594

-31.477

8.517

35.055

-26.537

8.417

29.670

-21.252

6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

0

2.124

-2.124

0

0

0

0

0

0

0

4.041

-4.041

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

839

11.027

-10.187

67

1.689

-1.622

69

542

-474

62

0

62

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

0

462

-462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Overzicht Algemene middelen

104.895

106.670

-1.775

97.632

83.123

14.510

78.347

63.849

14.497

51.135

-3.025

54.161

Totaal incidenteel

149.122

273.313

-124.191

122.849

183.733

-60.884

102.370

140.256

-37.886

60.744

82.633

-21.890

Structureel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Samen werken aan Zuid-Holland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 Bereikbaar Zuid-Holland

3.790

0

3.790

3.790

0

3.790

1.200

0

1.200

1.100

0

1.100

3 Schone energie voor iedereen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 Een concurrerend Zuid-Holland

1.200

0

1.200

1.200

0

1.200

1.200

0

1.200

0

0

0

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

3

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

3

6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

3.771

0

3.771

3.771

0

3.771

3.771

0

3.771

3.771

0

3.771

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Overzicht Algemene middelen

3.250

4.565

-1.315

3.250

4.852

-1.602

0

8.852

-8.852

0

14.141

-14.141

Totaal structureel

12.014

4.565

7.449

12.014

4.852

7.162

6.174

8.852

-2.678

4.874

14.141

-9.268

 

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13