Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Arbeidscapaciteit

Paragraaf Arbeidscapaciteit (loonkosten en inhuur)

Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de inzet van personeel en de daarmee samenhangende kosten. Het totaal aan kosten wordt geduid als onze arbeidscapaciteit. De arbeidskosten bestaan uit loonkosten en kosten voor inhuur van externen. Het BBV schrijft voor dat de arbeidskosten verbonden aan de uitvoering van de beleidsprogramma’s (de directe arbeidskosten) worden opgenomen bij de beleidsprogramma’s. De arbeidskosten van de ondersteunende taken (overhead) worden apart verantwoord in Overzichten en Middelen. Het gevolg van deze BBV-werkwijze is dat geen inzicht bestaat in het totaal van de arbeidskosten en de richtlijnen die hierop van toepassing zijn. Deze paragraaf voorziet in de behoefte aan een totaalinzicht in onze arbeidskosten.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenstelling en de omvang van de benodigde arbeidskosten, bestaande uit:

  1. loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland.
  2. loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie welke worden gedekt vanuit materiële budgetten;
  3. kosten voor de inhuur van externen;
  4. ontvangsten detacheringen en UWV.

De wijze van registreren, sturen en rapporteren is volop in beweging. Dit komt enerzijds voort uit de behoefte van Provinciale Staten om meer inzicht te krijgen in de personele samenstelling en de inzet van externe inhuur, anderzijds om onze arbeidscapaciteit beter te laten aansluiten op onze leidende sturingsprincipes. De provincie ontwikkelt zich tot een opgavegerichte organisatie die de eigen ambities verbindt en realiseert met de omgeving. Onderdeel van de ontwikkeling naar opgavegericht werken is het scherp inzichtelijk hebben van de benodigde arbeidskosten om het provinciale doel te bereiken.

Totaalbeeld arbeidskosten

In de onderstaande tabel is het begrote bedrag van de arbeidskosten opgenomen, onderverdeeld naar de loonkosten en de kosten voor inhuur van externen.

Totaalbeeld arbeidskosten

Omschrijving
(bedragen x € 1 mln)

2020 na Najaarsnota

2021

2022

2023

2024

A. Loonkosten formatie

 131,1

 131,9

 129,9

 129,8

 129,1

B. Loonkosten gefinancierd uit materiële middelen

 9,1

 10,6

 4,9

 4,9

 1,5

C. Kosten voor inhuur van externen

 23,7

 22,9

 16,7

 14,9

 14,2

D. UWV / Detacheringen

PM

PM

PM

PM

Totaal arbeidskosten

 163,9

 165,4

 151,4

 149,5

 144,7

Percentage inhuur

14,48%

13,84%

11,00%

9,95%

9,79%

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13