Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding en meerjarenraming

De paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland oplegt op basis van door Provinciale Staten vastgestelde verordeningen. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, Precariobelasting, Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo), de heffing voor Grondwaterbeheer, de leges wet natuurbescherming en de Legesverordening Infrastructuur. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige heffingen dienen als dekkingsmiddel voor de uitvoering van specifieke activiteiten. De provincie heeft geen beleid voor het kwijtschelden van opgelegde heffingen.

Programma
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 tm VJN

Begroting 2020 tm NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Grondwaterbeheer

430

430

430

430

430

430

430

Legesverordening infrastructuur

0

0

0

1.600

1.400

1.400

1.400

Opcenten motorrijtuigenbelasting

340.853

341.500

341.500

339.500

337.500

335.500

338.000

Precario en leges

1.073

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

Uitvoering WABO

1.344

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Wet Natuur

209

626

626

626

726

726

313

Totaal saldo baten en lasten

343.909

346.806

346.806

346.406

344.306

342.306

344.393

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13