Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

1.085

1.161

0

1.011

150

150

150

150

3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving

0

-100

0

0

-100

-100

-100

-100

3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie

0

-50

0

0

-50

-50

-50

-50

Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

1.085

1.011

0

1.011

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13