Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

2-1 Snel van A naar B

32.364

32.314

2.110

2.235

32.189

32.991

33.091

30.291

2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

-8.792

-8.792

0

0

-8.792

-8.792

-8.792

-8.792

9-1 Algemene middelen

-17.500

-17.500

0

0

-17.500

-17.500

-17.500

-17.500

Egalisatiereserve expl proj PZI

6.072

6.022

2.110

2.235

5.897

6.698

6.798

3.998

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13