Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Frictiekosten RUD

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid

3.155

2.509

0

0

2.509

2.509

2.509

2.509

9-1 Algemene middelen

-2.404

-2.404

0

105

-2.509

-2.509

-2.509

-2.509

Frictiekosten RUD

751

105

0

105

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13