Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

5-1 Gezonde natuur

-2.219

-2.586

0

0

-2.586

-2.586

-2.586

-2.586

7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid

36.958

34.463

0

250

34.213

33.303

33.303

33.303

7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd

500

300

0

150

150

0

0

0

MJP Bodem, ondergrond en grondwater

35.238

32.177

0

400

31.777

30.717

30.717

30.717

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13