Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Zuidelijke Randstad

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd

258

188

0

0

188

188

188

188

9-1 Algemene middelen

0

0

0

188

-188

-188

-188

-188

Zuidelijke Randstad

258

188

0

188

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13