Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Milieuaspecten omgevingbeleid

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

2-1 Snel van A naar B

0

-100

0

0

-100

-100

-100

-100

5-3 Leven met water

0

3

3

0

6

8

11

14

7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid

819

397

0

104

292

292

292

292

9-1 Algemene middelen

-192

-192

0

0

-192

-192

-192

-192

Milieuaspecten omgevingbeleid

627

107

3

104

6

8

11

14

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13