Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Beleid

Het beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing is wettelijk verankerd in het Besluit Begroten en Verantwoorden en in het eigen beleid van de provincie in de vorm van de financiële verordening en de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing:

In de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing is vastgelegd dat het risicomanagement binnen de provincie dient te worden ontwikkeld tot een meer onderbouwde en integrale systematiek voor risicobeheersing, waarbij er een duidelijke relatie wordt gelegd tussen risico's, risicobeheersing en de benodigde risicobuffers. Dit alles om het beslag op beschikbare middelen meer in balans te brengen met voorziene risico's en de transparantie, wendbaarheid en flexibiliteit te vergroten.

Als een risico zich daadwerkelijk voordoet schrijft het huidige beleid voor dat de volgende volgorde van benadering wordt gevolgd:

  1. Eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden om tot een niet financiële oplossing te komen, zoals bijstellen van scope/ambitie/tijdspad;
  2. Dan wordt geput uit de reserveringen voor (project)risico, onvoorzien en onzekerheidsreserves;
  3. Wanneer die niet toereikend zijn, zal naar dat deel van de betreffende programmareserves worden gekeken dat beleidsmatig betrekking heeft op het betreffende doel en waar geen juridisch afdwingbare verplichtingen tegenover staan;
  4. Als laatste kan via PS een voorstel worden gedaan op dekking uit de algemene reserve ingeval van risico's met incidentele effecten. Voor risico's met structurele effecten wordt via PS een voorstel gedaan voor structurele ruimte in de meerjarenbegroting binnen het desbetreffende begrotingsprogramma.

Deze benadering impliceert dat risico’s worden afgedekt op het niveau waarop dit risico kan worden beheerst. In praktijk betekent dit dat operationele projectrisico’s binnen het opdrachtbudget worden afgedekt dan wel een bufferreserve wordt opgenomen binnen een ambitie. In de paragraaf Weerstandsvermogen worden slechts die risico’s opgenomen die niet op een lager niveau worden afgedekt, oftewel de netto strategische risico’s.

Het huidige beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen is behoedzaam: er wordt een weerstandsratio van >2 aangehouden voor de netto strategische risico’s. Dat wil zeggen dat voor iedere euro die de provincie als risico loopt, er tenminste twee euro als weerstandscapaciteit tegenover staan. De weerstandscapaciteit bestaat uit de beschikbare en beschikbaar te maken middelen om de financiële gevolgen van risico's op te kunnen vangen.

Wat willen we bereiken in 2021?
Per ingang van 1 januari 2021 wordt de nieuwe financiële verordening van kracht waar de beleidsnota Weerstandsvermogen en risicobeheersing integraal onderdeel van uit maakt. Het beleidskader omtrent het weerstandsvermogen en risicobeheersing kent geen ingrijpende wijzigingen, maar vraagt wel om een nadere uitwerking en vastlegging. Dit betreft in de eerste plaats de onderliggende systematiek voor risicoreserveringen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd naar de reserveringssystematiek bij investeringsprojecten. Ook voor de andere instrumenten, zoals exploitatie, subsidies, deelnemingen en leningen, wordt de systematiek in 2021 nader uitgewerkt.
In de tweede plaats moeten nadere afspraken worden gemaakt over de wijze van rapporteren over risico’s om zodoende een integraal inzicht te geven in het totale risicoprofiel van de provincie. Hierover dienen voor de Begroting 2022 in navolging op de financiële verordening afspraken te worden gemaakt met Provinciale Staten. In de derde plaats vraagt dit om een verdere doorontwikkeling van het risicomanagement, met name bij de verbonden partijen en de complexe opdrachten. Dit traject loopt parallel met de herziening van de beleidsnota Verbonden partijen in 2021. Bij de complexe opdrachten, waaronder de drie grote projecten, wordt gestreefd naar een actueel risicodossier, zodat risicogestuurde besluitvorming kan plaatsvinden.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13