Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Financiële kengetallen

Hieronder wordt ingegaan op de financiële positie van de provincie. Dit gebeurt aan de hand van een aantal financiële kengetallen, die tezamen een weerspiegeling vormen van hoe de provincie er de komende jaren in financiële zin voorstaat. Dit betreft de zogenaamde financiële kengetallen zoals die door het BBV worden voorgeschreven, aangevuld met informatie over het weerstandsvermogen.

Het BBV schrijft voor dat de kengetallen opgenomen en toegelicht moeten worden in de begroting en jaarrekening, maar geeft geen normen. Gemeenten en Rijk hebben wel afspraken gemaakt over zogenaamde signaleringswaarden, maar die gelden dus niet specifiek voor provincies.

De komende jaren komt een aantal grotere investeringen op het gebied van infrastructuur en groen tot uitvoering. Voor het financieren van de uitvoering van deze investeringen zijn niet voldoende eigen financieringsmiddelen beschikbaar. Dat betekent dat de provincie de komende jaren meer moet gaan lenen, wat leidt tot een oplopende schuldquote, een afnemende solvabiliteit en een lagere vrij besteedbare exploitatieruimte. Met de toenemende kapitaallasten alsmede de stijgende onderhoudslasten is rekening gehouden in de begroting. De effecten zijn zichtbaar in de ontwikkeling van de structurele exploitatieruimte. Met name bij de schuldquote is sprake van planningsonzekerheden omtrent de uitgaven die kunnen leiden tot een bijstelling van de schuldquote.

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m Najaarsnota

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Netto schuldquote

71%

94%

147%

179%

214%

243%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

70%

94%

146%

178%

212%

240%

Solvabiliteitsratio

48%

45%

34%

29%

25%

22&

Grondexploitatie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Structurele exploitatieruimte

19% 

17% 

19% 

16% 

15% 

Belastingcapaciteit (tarief PZH t.o.v. gemiddelde)

111%

111%

109%

109%

109%

109%

Per kengetal is aangegeven in welke categorie (‘gezond’ (in groen); ‘neutraal’ (in geel) en ‘risicovol’ (in oranje)) de waarde valt. Voor de toelichting op de categorieën zie bijlage Uitleg financiële kengetallen.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13