Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

8.

Meerkosten als gevolg van bijzondere incidenten bij projecten in uitvoering

Risico

Er vindt een bijzonder incident plaats bij projecten in uitvoering (zoals bijvoorbeeld ernstig bouwfalen, calamiteiten als gevolg van de werkzaamheden, faillissementen van uitvoerende partijen).

Oorzaken

  • Onzorgvuldig handelen van (onder)aannemers
  • Onzorgvuldig toezicht
  • Innovatieve bouwmethode
  • Exogene factoren (economische ontwikkelingen, terrorisme/vandalisme)

Gevolg(en)

  • Meerkosten voor zover deze niet op de veroorzaker zijn te verhalen
  • Imagoschade

Na inventarisatie van de risico's op programmaniveau wordt de impact bepaald.

Achtergrond-informatie

Evenals bij het bestaande areaal (risico nr. 17: meerkosten als gevolg van bijzondere incidenten in het areaal) kunnen bij projecten in uitvoering incidenten optreden met een zeer kleine kans van optreden, maar met een zeer groot gevolg. Het is niet wenselijk om binnen elk individueel project financieel met deze bijzondere gebeurtenissen rekening te houden, om onnodig beslag op budgetten te voorkomen. Afhankelijk van de omvang van de gevolgschade dient dit risico op programma- of strategisch niveau te worden opgevangen.

Maatregelen

Risicoanalyses op programmaniveau, waarbij geïnventariseerd wordt:

  • in welke mate rekening is gehouden met dergelijke risico's bij lopende projecten;
  • in hoeverre de materiële gevolgen van deze risico's zijn gedekt door een verzekering;
  • wat mogelijke restgevolgen voor de provincie zijn en waar deze doelmatig kunnen worden afgedekt.

Status risico

In de afgelopen jaren hebben zich geen substantiële incidenten bij projecten in uitvoering voorgedaan. De aangehouden risicoreserves binnen de projectbudgetten en binnen het PZI zijn ruimschoots voldoende geweest om tegenvallers te kunnen opvangen. Momenteel bedraagt de totale risicoreservering binnen de projecten voor aanleg en verbetering circa € 119 mln. Daarnaast zijn twee risicoreserveringen op programmaniveau opgenomen in het PZI: het betreft € 99 mln voor de Rijnlandroute en € 42,8 mln voor het HOV-net Zuid-Holland Noord (bron: PZI 2020-2049).

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13