Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

17a.

De Europese Commissie kan subsidiabiliteit van uitgaven betwisten
(programmaperiode 2014-2020)

Risico

De provincie loopt bij deelname aan EU-projecten (voor de onderdelen waarvoorzij (eind)verantwoordelijk is) het risico dat gedane uitgaven achteraf als niet-subsidiabel worden aangemerkt.

Oorzaken

  • Na indiening van een declaratie voor een gedane uitgave bij het betreffende programma blijkt dat niet is voldaan aan de door de Europese Commissie opgelegde administratieve eisen.
  • N.a.v. een extra controle bij een reeds afgesloten EU-project blijkt dat bij een eerder aanvaardde uitgave toch niet is voldaan aan de door Europese Commissie opgelegde administratieve eisen, waardoor deze uitgave alsnog als niet-subsidiabel wordt aangemerkt .

Gevolgen

  • De provincie krijgt (maximaal) het relatieve aandeel van de EU-subsidie in de gemaakte kosten niet vergoed.
  • EU-subsidies kunnen, zelfs tot vijf jaar na afsluiting van het betreffende project, worden teruggevorderd. Het teruggevorderde bedrag kan oplopen tot 100% van de ontvangen subsidie.

Achtergrond
informatie

Niet van toepassing.

Maatregelen

  • De subsidieadviseurs van team EU-IA dragen zorg voor een goede projectvoorbereiding door het belang van subsidiabiliteit van uitgaven al tijdens het aanvraagproces te benadrukken.
  • De subsidieadviseurs van team EU-IA adviseren op proactieve wijze de behandeld ambtenaar over het inrichten van de projectorganisatie bij deelname aan EU-subsidieprojecten.
  • De subsidiespecialist van het projectteam draagt zorg voor voortdurende bewaking van de subsidiabiliteit van uitgaven en de procedures voor indiening van tussentijdse declaraties.
  • De subsidiespecialist van het projectteam draagt zorg voor een goede archivering van reeds afgerekende projecten naar de maatstaven van de Europese Commissie.

Status risico

In de huidige programmaperiode 2014-2020 is de provincie financieel betrokken bij 13 projecten, in 7 verschillende programma’s. Een overzicht van deze projecten is terug te vinden in de paragraaf EU-subsidies. De kans bestaat dat de provincie dit jaar in nog een aantal EU-projecten gaat deelnemen die onder de huidige programmaperiode vallen. Op dit moment is er in de periode 2014-2020 totaal € 11,05 mln aan EU-middelen aan de provincie toegekend. Momenteel zijn er nog 9 projecten in uitvoering, die een subsidiebedrag van € 10,16 mln vertegenwoordigen. Aangezien het risico verspreid is over meerdere projecten en programma’s, wordt de impact van het risico geschat op 50% van het totale subsidiebedrag met een kans van 25-50%.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13