Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

13.

Lagere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Risico

Risico is dat de inkomsten uit de opcenten lager uitvallen dan geraamd.

Oorzaken

  • Afspraken rond het klimaatakkoord en de daarbij behorende vrijstellingen voor elektrische auto’s
  • De opkomst van lease-contracten
  • Verplaatsing van een leasebedrijf

Gevolg(en)

Structureel tekort in de begroting.

Achtergrond- informatie

Niet van toepassing.

Maatregelen

  • Lobbyen om minimaal het huidige niveau van de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting te garanderen dan wel een alternatieve belastinggrondslag te hanteren;
  • Incidenteel reserveren via de Algemene reserve om een terugval in een lopend begrotingsjaar op te vangen, omdat op de lopende uitgaven wellicht niet meer kan worden bezuinigd;
  • In de Begroting 2021 wordt geanticipeerd op de vrijstelling voor elektrische auto’s;
  • Het opcententarief verhogen.

Status

In de eerste helft van 2020 heeft het risico zich niet voorgedaan. Vanwege de anticipatie op vrijstelling van elektrische auto’s in de Begroting 2021, en de discussie over de compensatie vanuit het Rijk, wordt het kanspercentage van het risico naar beneden bijgesteld naar 0-25%.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13