Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

4.

Risico’s PMR ‘Buijtenland van Rhoon’

Risico

De uitvoering van de inrichtingsplannen voor en het beheer van het PMR-project ‘Buijtenland van Rhoon’ door de gebiedscoöperatie verlopen niet conform streefbeeld, planning en binnen budget.

Oorzaken

  • Hogere vastgoedkosten vanwege planschadeclaims, schadeloosstellingen en/of prijspeilwijzigingen
  • Vertraging in de uitvoering door juridische (onteigenings)procedures of onvoldoende regie op gebiedscoöperatie
  • Excessieve stijging van de grondprijzen (marktontwikkelingen)
  • Tegenvallende inrichtingskosten
  • Renteontwikkeling in Groenfonds dekt de inflatie niet

Gevolg(en)

  • Financieel: negatieve financiële gevolgen tijdens de uitvoering leiden tot lagere beschikbare beheerkosten: het budget komt ten gunste van revolverend beheer.
  • Politiek/bestuurlijk: imagoschade.

Achtergrond- informatie

De provincie voert het PMR-project ‘Buijtenland van Rhoon’ voor eigen rekening en risico uit. Hiervoor is een taakstellend budget beschikbaar. De financiering van het project is gedekt door de gezamenlijke PMR-partners en vastgelegd in de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) PMR 750 ha. De bijdrage van Zuid-Holland bedraagt € 9 mln, de stadsregio Rotterdam draagt € 18 mln bij, de gemeente Rotterdam draagt € 9 mln bij en het Rijk € 112 mln (bedragen prijspeil 2006; in de business case zijn de bijdragen geïndexeerd). Deze bijdragen zijn gestort in het Groenfonds.

Maatregelen

  • In geval van onvoorziene omstandigheden (zoals excessieve grondprijsstijgingen) kan de provincie in overleg treden met het Rijk (op grond van art.12 van de UWO).
  • Om de risico’s goed te beheersen wordt risicomanagement toegepast. Met behulp van een (financiële) business case is inzichtelijk gemaakt wat mogelijke meerkosten zouden kunnen zijn als deze risico’s zich voordoen. De verwachtingswaarde van mogelijke meerkosten, volgend uit het risicoprofiel, vormt de onderbouwing van deze post in de business case van het project (over de gehele looptijd). Periodiek worden risicoanalyses uitgevoerd met nadrukkelijk aandacht voor de invloed van tijdrisico’s op de financiële planning.

Status risico

In het najaar van 2018 zijn een streefbeeld en een samenwerkingsovereenkomst met de gebiedscoöperatie opgesteld. Hierin zijn de doelen en budgetten voor de inrichting vastgelegd. Hiertoe moet het bestemmingsplan nog worden aangepast van moerasnatuur naar akkernatuur. Het financiële risico op hogere inrichtingskosten is beperkt en betreft vooral de grondaankopen. In 2021 zal de provincie met de meeste grondeigenaren overeenstemming hebben over de verwerving van de grond. In de business case van het PMR is voldoende buffer aanwezig voor de risico’s met betrekking tot verwerving en inrichting. Er is op basis van de actuele inzichten dan ook geen aanleiding het risico vanuit de algemene middelen financieel af te dekken. Door de mogelijke aankoop van de meeste agrarische bedrijven in het gebied is minder weerstand te verwachten en is meer te sturen op de kosten van inrichting en beheer.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13