Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

12.

Lagere uitkering provinciefonds

Risico

De inkomsten uit het provinciefonds wijken af van wat in de meerjarenbegroting geraamd is.

Oorzaken

  • Ontwikkelingen in het accres
  • Ontwikkelingen in de verdeelmaatstaven
  • Effecten van taakmutaties
  • Onderuitputting op de Rijksbegroting

Gevolg(en)

Incidenteel en/of structureel tekort op de begroting.

Achtergrond- informatie

Omdat de uitkering van het provinciefonds afhankelijk is van de totale uitgaven van het Rijk is onderuitputting van het Rijk een risico voor de provincie. Dit wordt ook wel geduid met de term ‘trap-op-trap-af systematiek’.
Elk jaar komen in mei, september en december circulaires uit van het Rijk met daarin de actuele prognose voor de wekelijkse uitkeringen van het provinciefonds. Hiermee verkrijgt de provincie periodiek inzicht in de ontwikkelingen.

Maatregelen

Op basis van de meest recente prognoses wordt in de begroting de uitkering uit het provinciefonds periodiek bijgesteld (op basis van mei, september en december circulaires van het Rijk). Eventuele afwijkingen op de begroting worden bij de jaarrekening opgevangen in de algemene reserve.

Status

In de Meicirculaire 2020 is besloten om het accres voor de jaren 2020 en 2021 vast te zetten op basis van de Voorjaarsnota 2020 van het Rijk. Deze opbrengstwaarde is opgenomen in de Begroting 2021. Schommelingen in het accres zijn hiermee uitgesloten. Op de langere termijn, na 2021, bestaat er grotere onzekerheid over ontwikkelingen in het accres vanwege coronamaatregelen en de impact hiervan op de Rijksbegroting en de herijking van de systematiek van het provinciefonds, die gepland staat in 2021.
Een afwijking van 1% is voor de provincie in absolute zin een risico van ongeveer € 2,8 mln. Voor het weerstandsvermogen in 2021 wordt rekening gehouden met een maximale negatieve afwijking van € 5 mln met een kansinschatting van 0-25%.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13