Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

6.

Deelnamerisico InnovationQuarter

Risico

De ROM InnovationQuarter B.V. (IQ) weet haar jaarlijkse bedrijfseconomische doelstellingen niet te behalen.

Oorzaken

Mogelijk achterblijvende prestaties van de onderliggende investeringsportefeuille.

Gevolg(en)

Een waardedaling van het geïnvesteerde kapitaal in IQ (de intrinsieke waarde wordt lager dan de nominale waarde). Het maximale risico is € 25 mln minus de bufferreserve van € 4,7 mln binnen het begrotingsprogramma.

Achtergrond- informatie

De provincie neemt, samen met het ministerie van Economische Zaken, de gemeenten Rotterdam, Den Haag (o.a. via Stichting HEID), Delft, Leiden, Westland en de Zuid-Hollandse universiteiten en medische centra deel in InnovationQuarter. De provincie heeft voor € 25 mln aan kapitaal gestort. De provincie verkrijgt door haar kapitaalinbreng aandelen in de ROM InnovationQuarter B.V. De waarde van het aandelenkapitaal bedraagt € 25 mln nominaal.

Maatregelen

  • Monitoring ontwikkeling risicoprofiel op basis van de informatie uit de jaarrekening en tussenliggende AVA-behandelingen.
  • In 2021 zal aandacht worden besteed aan de optimale uitnutting van meerjarig toegekende subsidieverstrekking. Blijvende aandacht is er voor de beheersing en ontwikkeling van de apparaatskosten van InnovationQuarter B.V.
  • Naar verwachting komen in 2023 EFRO-gelden in beklemde vrijval ten bate van IQ. Samen met IQ en overige aandeelhouders zullen bindende afspraken gemaakt worden waarmee een duurzaam waardebehoud voor de aandeelhouders gecreëerd kan worden.

Status risico

De intrinsieke waarde bedraagt € 20,6 mln (peildatum ultimo 2019). In 2020 zal er sprake zijn van een beperkte waardedaling: de verwachting is dat de directe effecten van de coronacrisis beperkt zullen zijn, mede doordat een aantal bedrijven in de portefeuille gebruik heeft gemaakt van de Corona Overbruggingslening (COL). De afname van de intrinsieke waarde van het aandelenkapitaal met in totaal € 4,4 mln wordt gedekt uit de reeds opgebouwde bufferreserve van € 4,7 mln. Dat betekent dat er voor begrotingsjaar 2021 nog beperkt ruimte is om het risico op verdere intrinsieke waardedaling op te vangen. Deze waarde-afname past binnen het voorafgaand aangegeven meerjarig waardeontwikkelingsprofiel. Op grond van de informatie uit de Jaarrekening 2019 van IQ is er geen aanleiding om het risicoprofiel bij te stellen. Op basis hiervan is het niet nodig een extra reservering te treffen ten laste van de algemene middelen.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13