Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

19.

Geen aflossing van garantstellingen

Risico

Geldleners zijn niet in staat de rente en aflossing op afgesloten geldleningen, verstrekt door derden en waarvoor de provincie garant staat, te betalen.

Oorzaken

De financiële positie van de geldlener verslechterd door (dreigend) faillissement.

Gevolg(en)

  • Derden spreken de provincie aan als borg op grond van de garantstelling.

Achtergrond- informatie

Het betreft garantstellingen op het terrein van:

  • Verzorgingshuizen
  • Verplichtingen van het Groenfonds
  • Personenvervoer over water

Maatregelen

  • In sommige garantstellingsovereenkomsten zijn voor een deel van het bedrag van de gegarandeerde geldlening hypothecaire zekerheden bedongen, die kunnen worden uitgewonnen indien de provincie als borg wordt aangesproken.
  • De garantstelling voor het Groenfonds betreft een voorfinanciering voor natuurbeheer. Deze voorfinanciering dient via door de provincie te verstrekken subsidies te worden afgelost.

Status risico

Garantstellingen:

  • De garantstelling op het terrein van personenvervoer over water heeft betrekking op de Waterbus. De exploitatieresultaten van de Waterbus zijn momenteel dusdanig dat de kans dat de provincie als borg wordt aangesproken zeer klein is. De huidige regeling eindigt eind 2021.
  • Ten aanzien van het Groenfonds is gebleken dat de garantstelling gelijk is gebleven.
  • Ten aanzien van de verzorgingshuizen zijn geen wijzigingen te melden.

De te lopen maximale schade is gedaald naar € 20 mln vanwege een neerwaartse bijstelling van de garantstellingen van de waterbus en de verzorgingshuizen in verband met tussentijdse aflossingen. De kans dat het risico optreedt wordt laag ingeschat (0-25%), zeker gezien de maatregelen.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13