Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

25.​

Informatieverzoeken Wob

Risico

Er worden meer complexe en omvangrijke verzoeken om informatie gedaan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Oorzaken

  • Maatschappelijke ontwikkelingen (mondigheid burger en journalisten)
  • Informatie is niet goed toegankelijk
  • Striktere AVG-wetgeving

Gevolg(en)

  • Hogere kosten (beschikbaar budget en capaciteit zijn ontoereikend)
  • Imagoschade

Achtergrond-informatie

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. De verwachting is dat er een stijgende lijn komt in vooral complexe en omvangrijke verzoeken om informatie waardoor de ambtelijke organisatie voor extra kosten komt te staan en capaciteit nodig heeft.
Per geval kan de claim hoog zijn. Dit wordt beïnvloed door de aard en omvang van de gevraagde informatie en het daaruit voortvloeiende aantal documenten die uit de provinciale systemen gehaald moeten worden. Het jaarverslag van de Wob signaleert deze trend, die zich lijkt voort te zetten. Per verzoek kan het benodigde budget vele malen hoger zijn dan het hiervoor uitgetrokken budget. De vraag van de buitenwereld om informatie is niet in te schatten. Provinciale stukken steeds verder openbaar en toegankelijker maken is al enige jaren bezig. De provincie moet hier voldoen aan de eisen zoals de centrale wetgeving die stelt en die biedt geen mogelijkheid hieraan beperkingen op te leggen.

Maatregelen

  • Publiceren van openbare documenten en goed vindbaar maken voor derden.
  • Zorgen dat archieven op orde zijn.
  • In collectief overheidsverband inzichtelijk maken wat de kosten zijn van een Wob-verzoek en kaders opstellen voor openbaarheid van documenten.

Status risico

In 2019 zijn verschillende Wob-verzoeken gedaan die hebben geleid tot extra, niet begrote kosten voor inhuur en ICT. Deze trend zet zich voort. De kans wordt hoog (25-50%) ingeschat dat in de komende jaren opnieuw een complex en omvangrijk Wob-verzoek worden gedaan, waarvoor maximaal begroot € 3 mln kosten nodig zijn, aanvullend op de reeds gereserveerde middelen.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13