Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland

Begrotingssubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2020

Kadernota 2021

Begroting 2021  

Maximaal te subsidiëren  2021

7.2

Stichting Wandelnet

50.000

40.000

40.000

7.2

Stichting Landelijk Fietsplatform

60.000

40.000

40.000

7.2

Parkschap De Biesbosch t.b.v. het beheer recreatiegebied

412.000

7.2

Gemeente Dordrecht t.b.v. recreatiebeheer Nieuwe Dordtse Biesbosch

74.000

74.000

7.2

Gemeente Dordrecht als rechtsopvolger van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

412.000

412.000

7.2

Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer

270.000

278.000

278.000

7.2

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied

418.000

418.000

418.000

7.2

Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied

153.000

153.000

153.000

7.2

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het beheer recreatiegebied

1.875.000

1.875.000

1.875.000

7.2

Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied

1.001.000

1.001.000

1.001.000

7.2

Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk

69.000

60.000

60.000

7.2

Stichting BuurtLAB t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Nissewaard

17.125

7.2

Stichting Lekker Groen t.b.v. Groen doet goed 2020 in gemeente Rotterdam

52.318

7.2

Gemeente Dordrecht t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Dordrecht

18.360

7.2

Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland t.b.v. het ondersteunen en opleiden van (nieuwe) vrijwilligers

50.000

7.2

Stichting Instituut voor Natuureducatie t.b.v. Groen doet goed 2020 in gemeente Delft

120.697

7.2

Stichting Milieu Dichterbij t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Schiedam

20.000

7.2

Stichting Naar Buiten t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Leiden

32.500

7.2

Stichting Plezierrivier De Rotte t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam

19.000

7.2

Stichting Techniekmenu t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Leidschendam-Voorburg

20.000

7.2

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap t.b.v. de uitvoer van een Voucherregeling Zelf doen in het groen in de stad en het aanbieden van een cursus Groen gastheerschap in Covid-19 tijden

60.000

7.3

VP-delta t.b.v. Innovatieprogramma

400.000

7.3

Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. project boeren bij hoogwater

500.000

Totaal

5.618.000

0

4.351.000

4.351.000

De begrotingssubsidie aan stichting Wandelnet voor een bedrag van € 40.000 (beleidsdoel 7.2)

Het provinciaal wandelroutenetwerk in Zuid-Holland maakt onderdeel uit van het landelijk netwerk van wandelroutes. Daarom is het belangrijk dat de aansluiting met andere provincies goed geregeld is, zodat gebruikers geen last hebben van 'bestuurlijke grenzen'. De bovenprovinciale inzet voor het recreatief wandelen heeft de provincie Zuid-Holland samen met de andere provincies en het Rijk uitbesteed aan Stichting Wandelnet.
In het Uitvoeringsprogramma 2020 t/m 2023 heeft de stichting haar werkzaamheden als volgt verdeeld:
organiseren van de basisinfrastructuur (waaronder dagelijks onderhoud door vrijwilligers), stimuleren toepassing en gebruik (waaronder informatievoorziening en productontwikkeling), kennis en monitoring en belangenbehartiging en lobby. De dekking vindt plaats vanuit de algemene middelen die reeds meerjarig in de begroting beschikbaar zijn gesteld.
De maatschappelijke baten zijn: verbeterde openbaar toegankelijke groengebieden en recreatieve routestructuren en aansluiting stedelijk gebied in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen).
Er zijn geen alternatieven overwogen voor het instrument subsidie. Het Rijk en andere provincies hebben naar rato van hun aandeel in het landelijk wandelroutenetwerk een bijdrage toegezegd aan de activiteiten van Wandelnet d.m.v. een subsidie.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 40.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie voor stichting Landelijk Fietsplatform voor een bedrag van € 40.000 (beleidsdoel 7.2)

De bovenprovinciale inzet voor het recreatief fietsen heeft de provincie Zuid-Holland samen met de andere provincies en het Rijk uitbesteed aan het Landelijk Fietsplatform.
In het meerjarenprogramma voor 2020 t/m 2023 heeft het Landelijk Fietsplatform haar werkzaamheden als volgt verdeeld:

  • organiseren van de basisinfrastructuur (onderhoud aan markeringen langs de route);
  • stimuleren toepassing en gebruik (waaronder informatievoorziening en productontwikkeling);
  • kennis & monitoring (waaronder een jaarlijkse kwaliteitsmonitor per provincie);
  • belangenbehartiging, lobby en internationale samenwerking.

Het uitvoeringsprogramma beslaat een periode van 4 jaar met totaal ingeschatte kosten van € 153.000; de bijdrage wordt jaarlijks aangevraagd. Voor 2021 betreft het de aanvraag voor het 2e jaar van het uitvoeringsprogramma. De dekking vindt plaats vanuit de algemene middelen die reeds meerjarig in de begroting beschikbaar zijn gesteld.
De maatschappelijke baten zijn: verbeterde openbaar toegankelijke groengebieden en recreatieve routestructuren en aansluiting stedelijk gebied in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen).
Er zijn geen alternatieven overwogen voor het instrument subsidie. Het Rijk en andere provincies hebben naar rato van hun aandeel in het landelijk routenetwerk een bijdrage toegezegd aan de activiteiten van het Landelijk Fietsplatform.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 40.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan gemeente Dordrecht t.b.v. recreatiebeheer Nieuwe Dordtse Biesbosch voor een bedrag van € 74.000 (beleidsdoel 7.2)

Op 14 februari 2013 hebben provincie, gemeente Dordrecht en het Waterschap Hollandse Delta de Wijzigingsovereenkomst Nieuwe Dordtse Biesbosch getekend, met daarin afspraken over realisatie en beheer van natuur- en recreatiegebieden in het kader van het programma Recreatie om de Stad (Rods). De geplande gebieden zijn inmiddels gerealiseerd. Conform de Wijzigingsovereenkomst draagt de provincie 28% bij aan de structurele kosten voor het recreatiebeheer. In de Wijzigingsovereenkomst is hiervoor geen eindtermijn opgenomen. In het jaar 2020 heeft de provincie de beheerkosten definitief vastgesteld. De voorgestelde subsidie geeft invulling aan de gemaakte afspraken uit de Wijzigingsovereenkomst.
De subsidie wordt financieel gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen voor recreatiebeheer in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: behoud en verbetering van openbaar toegankelijk groengebieden en recreatieve routestructuren en aansluiting op stedelijk gebied in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen).
Naast subsidies zouden de gewenste activiteiten ook op grond van een opdracht kunnen worden uitgevoerd. Strikt genomen koopt de provincie hier echter geen dienst in, maar ondersteunt zij een recreatiebeheerder. Subsidie is hiervoor een meer passend instrument.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 74.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan gemeente Dordrecht als rechtsopvolger van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch voor een bedrag van € 412.000 (beleidsdoel 7.2)

In november 2015 hebben Provinciale Staten besloten tot uittreding van de recreatieschappen waarvan het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch er één is. In de financieringsovereenkomst met het Parkschap uit 2016 is afgesproken dat de provincie provinciale middelen beschikbaar houdt voor recreatiebeheer t/m 2025. Echter door de verwachte opheffing van het Parkschap per 31 december 2020 is 2020 het laatste jaar dat subsidie verleend is. De gemeente Dordrecht kan als rechtsopvolger van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch een nieuwe subsidieaanvraag indienen voor 2021.
De subsidie wordt financieel gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen voor recreatiebeheer in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: aantrekkelijke en goed toegankelijke recreatiegebieden dragen bij aan de leefomgevingskwaliteit en het vestigingsklimaat van de provincie.
Een jaarlijkse deelnemersbijdrage en afkoopsom van beheerdersbijdrage zijn naast begrotingssubsidie overwogen. Echter voor alle recreatieschappen is in financieringsovereenkomsten vastgesteld dat er begrotingssubsidies verstrekt worden, zodat meerjarige financieringsafspraken gemaakt kunnen worden voor alle recreatieschappen, waardoor er meer financiële zekerheid op de lange termijn voor de schappen bestaat. Een afkoopsom geeft geen langdurige zekerheid van de provinciale bijdrage aan het schap.
Verder is niet gekozen voor een aparte subsidieregeling voor het Parkschap, omdat dit geen flexibiliteit biedt. Naast subsidies zouden de gewenste activiteiten ook op grond van een opdracht kunnen worden uitgevoerd. Strikt genomen koopt de provincie hier echter geen dienst in, maar ondersteunt zij een recreatiebeheerder. Subsidie is hiervoor een meer passend instrument.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 412.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. Dobbeplas voor een bedrag van € 278.000 (beleidsdoel 7.2)

De subsidie is ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het voormalige natuur- en recreatieschap Dobbeplas. De subsidie wordt verstrekt aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp, als rechtsopvolger van het natuur- en recreatieschap Dobbeplas. Het bedrag is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Dobbeplas 2016. De subsidie wordt financieel gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen voor recreatiebeheer in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: aantrekkelijke en toegankelijke recreatiegebieden dragen bij aan de leefomgevingskwaliteit en het vestigingsklimaat van de provincie Zuid-Holland. Het is daarom van provinciaal belang.
In de financieringsovereenkomst Recreatieschap Dobbeplas 2016 zijn meerjarige financieringsafspraken vastgelegd. In de overeenkomst is vastgelegd dat bijdrage van de provincie aan het Natuur- en recreatieschap Dobbeplas beschikbaar wordt gesteld door middel van een jaarlijkse begrotingssubsidie. Dit is ook van toepassing op de rechtsopvolger van het recreatieschap.
Een jaarlijkse deelnemersbijdrage en afkoopsom van beheerdersbijdrage zijn naast begrotingssubsidie overwogen. Echter voor alle recreatieschappen is in financieringsovereenkomsten vastgesteld dat er begrotingssubsidies verstrekt worden, zodat meerjarige financieringsafspraken gemaakt kunnen worden voor alle recreatieschappen, waardoor er meer financiële zekerheid op de lange termijn voor de schappen bestaat. Een afkoopsom geeft geen langdurige zekerheid van de provinciale bijdrage aan het schap.
Verder is niet gekozen voor een aparte subsidieregeling, omdat dit geen flexibiliteit biedt.
Naast subsidies zouden de gewenste activiteiten ook op grond van een opdracht kunnen worden uitgevoerd. Strikt genomen koopt de provincie hier echter geen dienst in, maar ondersteunt zij een recreatiebeheerder. Subsidie is hiervoor een meer passend instrument.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 278.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het recreatiegebied voor een bedrag van € 418.000 (beleidsdoel 7.2)

De subsidie is ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het recreatiegebied van het natuur- en recreatieschap IJsselmonde. De subsidie wordt verstrekt aan het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde. Het bedrag is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst IJsselmonde 2016. De subsidie wordt financieel gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen voor recreatiebeheer in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: aantrekkelijke en toegankelijke recreatiegebieden dragen bij aan de leefomgevingskwaliteit en het vestigingsklimaat van de provincie Zuid-Holland. Het is daarom van provinciaal belang.
In de financieringsovereenkomst IJsselmonde 2016 zijn meerjarige financieringsafspraken vastgelegd. In de overeenkomst is vastgelegd dat bijdrage van de provincie aan het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde beschikbaar wordt gesteld door middel van een jaarlijkse begrotingssubsidie.
Een jaarlijkse deelnemersbijdrage en afkoopsom van beheerdersbijdrage zijn naast begrotingssubsidie overwogen. Echter voor alle recreatieschappen is in financieringsovereenkomsten vastgesteld dat er begrotingssubsidies verstrekt worden, zodat meerjarige financieringsafspraken gemaakt kunnen worden voor alle recreatieschappen, waardoor er meer financiële zekerheid op de lange termijn voor de schappen bestaat. Een afkoopsom geeft geen langdurige zekerheid van de provinciale bijdrage aan het schap. Verder is niet gekozen voor een aparte subsidieregeling voor IJsselmonde, omdat dit geen flexibiliteit biedt.
Naast subsidies zouden de gewenste activiteiten ook op grond van een opdracht kunnen worden uitgevoerd. Strikt genomen koopt de provincie hier echter geen dienst in, maar ondersteunt zij een recreatiebeheerder. Subsidie is hiervoor een meer passend instrument.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 418.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland ( CBG ), de rechtsopvolger van het Recreatiegebied Midden-Delfland voor een bedrag van € 153.000 (beleidsdoel 7.2)

De subsidie is ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het recreatiegebied van het voormalige Recreatieschap Midden-Delfland. De subsidie wordt verstrekt aan de Coöperatie Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het Recreatiegebied Midden-Delfland. Het bedrag is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Recreatieschap Midden-Delfland 2016 en is ook van toepassing op de rechtsopvolger van het recreatieschap.
De subsidie wordt financieel gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen voor recreatiebeheer in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: aantrekkelijke en toegankelijke recreatiegebieden dragen bij aan de leefomgevingskwaliteit en het vestigingsklimaat van de provincie Zuid-Holland. Het is daarom van provinciaal belang.
In de financieringsovereenkomst Recreatieschap Midden-Delfland 2016 zijn meerjarige financieringsafspraken vastgelegd. In de overeenkomst is vastgelegd dat de bijdrage van de provincie aan het Natuur- en recreatieschap Midden-Delfland beschikbaar wordt gesteld door middel van een jaarlijkse begrotingssubsidie. Een jaarlijkse deelnemersbijdrage en afkoopsom van beheerdersbijdrage zijn naast begrotingssubsidie overwogen. Echter voor alle recreatieschappen is in financieringsovereenkomsten vastgesteld dat er begrotingssubsidies verstrekt worden, zodat meerjarige financieringsafspraken gemaakt kunnen worden voor alle recreatieschappen, waardoor er meer financiële zekerheid op de lange termijn voor de schappen bestaat. Een afkoopsom geeft geen langdurige zekerheid van de provinciale bijdrage aan het schap. Verder is niet gekozen voor een aparte subsidieregeling, omdat dit geen flexibiliteit biedt. Naast subsidies zouden de gewenste activiteiten ook op grond van een opdracht kunnen worden uitgevoerd. Strikt genomen koopt de provincie hier echter geen dienst in, maar ondersteunt zij een recreatiebeheerder. Subsidie is hiervoor een meer passend instrument.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 153.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan Natuur en Recreatieschap Groenalliantie Midden Holland t.b.v. instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het recreatiegebied voor een bedrag van € 1.875.000 (beleidsdoel 7.2)

De subsidie is ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het recreatiegebied van het Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland.
De subsidie wordt verstrekt aan het Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland. Het bedrag is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Groenalliantie Midden-Holland 2016.
De subsidie wordt financieel gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen voor recreatiebeheer in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: aantrekkelijke en toegankelijke recreatiegebieden dragen bij aan de leefomgevingskwaliteit en het vestigingsklimaat van de provincie Zuid-Holland. Het is daarom van provinciaal belang.
In de financieringsovereenkomst Groenalliantie Midden-Holland 2016 zijn meerjarige financieringsafspraken vastgelegd. In de overeenkomst is vastgelegd dat bijdrage van de provincie aan het Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland beschikbaar wordt gesteld door middel van een jaarlijkse begrotingssubsidie. Een jaarlijkse deelnemersbijdrage en afkoopsom van beheerdersbijdrage zijn naast begrotingssubsidie overwogen.
Echter voor alle recreatieschappen is in financieringsovereenkomsten vastgesteld dat er begrotingssubsidies verstrekt worden, zodat meerjarige financieringsafspraken gemaakt kunnen worden voor alle recreatieschappen, waardoor er meer financiële zekerheid op de lange termijn voor de schappen bestaat. Een afkoopsom geeft geen langdurige zekerheid van de provinciale bijdrage aan het schap. Verder is niet gekozen voor een aparte subsidieregeling voor Groenalliantie Midden-Holland, omdat dit geen flexibiliteit biedt. Naast subsidies zouden de gewenste activiteiten ook op grond van een opdracht kunnen worden uitgevoerd. Strikt genomen koopt de provincie hier echter geen dienst in, maar ondersteunt zij een recreatiebeheerder. Subsidie is hiervoor een meer passend instrument.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 1.875.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten t.b.v. instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het recreatiegebied voor een bedrag van € 1.001.000 (beleidsdoel 7.2)

De subsidie is ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het recreatiegebied van het Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten. De subsidie wordt verstrekt aan het Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten. Het bedrag is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Voorne-Putten 2016. De subsidie wordt financieel gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen voor recreatiebeheer in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: aantrekkelijke en toegankelijke recreatiegebieden dragen bij aan de leefomgevingskwaliteit en het vestigingsklimaat van de provincie Zuid-Holland. Het is daarom van provinciaal belang.
In de financieringsovereenkomst Voorne-Putten 2016 zijn meerjarige financieringsafspraken vastgelegd. In de overeenkomst is vastgelegd dat bijdrage van de provincie aan het Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten beschikbaar wordt gesteld door middel van een jaarlijkse begrotingssubsidie. Een jaarlijkse deelnemersbijdrage en afkoopsom van beheerdersbijdrage zijn naast begrotingssubsidie overwogen. Echter voor alle recreatieschappen is in financieringsovereenkomsten vastgesteld dat er begrotingssubsidies verstrekt worden, zodat meerjarige financieringsafspraken gemaakt kunnen worden voor alle recreatieschappen, waardoor er meer financiële zekerheid op de lange termijn voor de schappen bestaat. Een afkoopsom geeft geen langdurige zekerheid van de provinciale bijdrage aan het schap.
Verder is niet gekozen voor een aparte subsidieregeling voor Voorne-Putten, omdat dit geen flexibiliteit biedt. Naast subsidies zouden de gewenste activiteiten ook op grond van een opdracht kunnen worden uitgevoerd. Strikt genomen koopt de provincie hier echter geen dienst in, maar ondersteunt zij een recreatiebeheerder. Subsidie is hiervoor een meer passend instrument.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 1.001.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidies voor de gemeente Kaag en Braassem, de gemeente Krimpenerwaard en de gemeente Ridderkerk t.b.v. voet- en fietsveren voor een totaalbedrag van € 60.000 (beleidsdoel 7.2)

De begrotingssubsidie wordt verstrekt voor het ondersteunen van de exploitatie van voet- en fietsveren, die een belangrijke recreatieve functie vervullen en een onderdeel zijn van de regionale routestructuren. De begrotingssubsidies betreffen een totaalbedrag van € 60.000 en het totaalbedrag is als volgt verdeeld:

  • Gemeente Kaag en Braassem (fiets-/voetveer) voor een bedrag van € 20.000;
  • Gemeente Krimpenerwaard (fiets-/voetveer) voor een bedrag van € 20.000;
  • Gemeente Ridderkerk ( fiets-/voetveer) voor een bedrag van € 20.000.

De maatschappelijke baten zijn: bijdragen aan exploitatie van voet- en fietsveren. Er zijn geen alternatieven overwogen voor het instrument subsidie. Omdat de fiets- en voetveren in opdracht van de gemeenten varen, is juridisch bezien subsidie het juiste instrument.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 60.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Boekjaar- en projectsubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Maximaal te subsidiëren  2020

Kadernota 2021

Begroting 2021

Maximaal te subsidiëren  2021

7.1

1.6.96

Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020

98.000

Totaal

98.000

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13