Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland

Begrotingssubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2020

Kadernota
2021

Begroting 2021

Maximaal te subsidiëren  2021

2.1

Ministerie I&W t.b.v. innovatieve aanpak A15

2.591.500

2.1

Vereniging Fietsersbond

43.000

43.000

43.000

2.1

Regio Drechtsteden t.b.v. korte termijn aanpak 2020

600.000

2.1

Regio Holland-Rijnmond t.b.v. korte termijn aanpak 2020

600.000

2.1

Regio Midden-Holland t.b.v. korte termijn aanpak 2020

600.000

2.1

Gemeente Katwijk t.b.v. aansluiting van 10 verkeersregelinstallaties

137.000

2.1

Gemeente Noordwijk t.b.v. aansluiting van 1 verkeersregelinstallatie

10.000

10.000

10.000

2.1

Gemeente Voorschoten t.b.v. aansluiten van 13 verkeersregelinstallaties

100.000

85.000

85.000

2.1

Overslag Terminal Bergambacht t.b.v. regionaal overslagcentrum

900.000

2.1

Prorail Utrecht t.b.v. project viersporig Schiedam

6.577.500

2.1

AquaSwets BV t.b.v. veerdienst Maassluis-Rozenburg

2.179.096

888.675

888.675

2.1

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk t.b.v. het koppelen van vijf verkeersregelinstallaties op de centrale

18.000

Totaal

14.365.096

0

1.026.675

1.026.675

De begrotingssubsidie aan Vereniging Fietsersbond voor een bedrag van € 43.000 (beleidsdoel 2.1)

In 2016 hebben provincie Zuid Holland en de Fietsersbond een samenwerkingsovereenkomst getekend om de reeds bestaande samenwerking een structurele basis te geven. Doel van deze samenwerking is om gebruik te maken van de kennis van de leden van de Fietsersbond met betrekking tot het fietsen en in het bijzonder het fietsnetwerk in Zuid Holland. Dekking voor de subsidie is aanwezig in Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland.
De maatschappelijke baten zijn: de inbreng die de Fietsersbond (vanuit het landelijk bureau en de lokale afdelingen in Zuid-Holland) levert, draagt bij aan betere en veiligere fysieke infrastructuur. Daarnaast levert de Fietsersbond kennis over de wijze waarop het fietsgebruik gestimuleerd kan worden, zowel voor onze eigen organisatie als voor bedrijven en inwoners van Zuid-Holland. In de combinatie van infrastructuur en gedrag dragen deze activiteiten bij aan de doelen uit het provinciaal fietsplan om een toename van het fietsgebruik te realiseren en fietsen veiliger te maken.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Het betreft het continueren van een bestaande samenwerking en er zijn geen redenen voor een andere vorm dan de bestaande. Er zijn geen andere organisaties die beschikken over lokale afdelingen met deels zeer deskundige leden die vanuit de praktijk en met de nodige theoretische kennis inbreng kunnen leveren bij de ontwikkeling en uitvoering van het fietsbeleid.
Er wordt voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 43.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan gemeente Noordwijk t.b.v. aansluiting van verkeersregelinstallatie voor een bedrag van € 10.000 (beleidsdoel 2.1)
Op basis van de in 2012 door de stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden ondertekende Bereikbaarheidsverklaringen is in de afgelopen jaren gewerkt aan de realisatie van het programma ‘Beter Benutten’. Onderdeel van dit programma was het Plan van Aanpak Dynamisch Verkeersmanagement. Binnen dit programma is een aantal maatregelen gerealiseerd, zoals het plaatsen van DRIP’s (Dynamische Route Informatie Panelen) ten behoeve van het informeren van verkeer bij verstoringen en incidenten en het opstellen en uitrollen van CAR (Coördinatie Alternatieve Route)-scenario’s waarin het verkeer kan worden bijgestuurd.

Onderdeel van de maatregelen was verder het koppelen van de regionale verkeerscentrales en het aansluiten van de verkeersregelinstallaties (VRI's) van 10-15 gemeenten op deze centrales. Parallel hieraan heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag subsidie verstrekt aan inliggende gemeenten voor het koppelen van deze centrales. Een aantal gemeenten binnen de provincie maakte geen onderdeel uit van het hierboven beschreven programma's. Inmiddels is het voor het regionale verkeersmanagement wenselijk dat ook de VRI’s van deze gemeenten worden aangesloten op de verkeerscentrale, zodat er sneller en beter kan worden ingegrepen met DVM-maatregelen om hinder bij verstoringen en omleidingen te reduceren. Met de gemeente Noordwijk zijn al concrete gesprekken geweest voor het koppelen van de VRI op de centrale. In het verlengde van de eerdere regeling voor Beter Benutten is het wenselijk om ook deze gemeente aan te sluiten. Voor deze gemeente geldt dat zodra zij aangesloten zijn, zij zelf ook efficiënter VRI-management kunnen uitvoeren (en daarmee de doorstroming bevorderen). Voor de gemeente Noordwijk is er een eerste globale raming om aan te sluiten van € 10.000 met één VRI. Dit komt ook toekomstige smart mobility ontwikkelingen ten goede. De dekking voor de subsidies komt vanuit de reserve Bereikbaarheid. De maatschappelijke baten zijn: meer mogelijkheden tot verkeersmanagement voor verbeterde doorstroming op het regionaal netwerk met een positief effect op de verkeersveiligheid.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Er is gekozen voor subsidie, omdat de provincie een bijdrage verleent en zelf geen opdrachtgever is. De aanpassingen en aansluitingen worden gerealiseerd door de gemeenten zelf en de VRI's in kwestie zijn ook in beheer bij de gemeenten.

Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 10.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan gemeente Voorschoten t.b.v. aansluiten van verkeersregelinstallaties voor een bedrag van € 85.000 (beleidsdoel 2.1)

In het kader van ‘Beter Benutten’ van infrastructuur zet de provincie in op Dynamisch verkeersmanagement (DVM). Onderdeel hiervan is het koppelen van de regionale verkeerscentrales en het aansluiten van de verkeersregelinstallaties (VRI's) van gemeenten op deze centrales. Hierdoor kan sneller en beter worden ingegrepen met DVM-maatregelen om hinder bij verstoringen en omleidingen te reduceren.
Met de gemeente Voorschoten zijn al concrete afspraken gemaakt voor het koppelen van de VRI’s op de centrale. Voor deze gemeente geldt dat zodra zij aangesloten zijn, zij zelf ook efficiënter VRI-management kunnen uitvoeren (en daarmee de doorstroming bevorderen). Voor de gemeente Voorschoten is er een eerste globale raming om aan te sluiten van € 85.000 met dertien VRI’s. Dit komt ook toekomstige smart mobility ontwikkelingen ten goede. De dekking voor de subsidies komt vanuit de reserve Bereikbaarheid.
De maatschappelijke baten zijn: meer mogelijkheden tot verkeersmanagement voor verbeterde doorstroming op het regionaal netwerk met een positief effect op de verkeersveiligheid.
De aanpassingen en aansluitingen worden gerealiseerd door de gemeenten zelf en de VRI's in kwestie zijn ook in beheer bij de gemeenten.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Er is gekozen voor subsidie omdat de provincie een bijdrage verleent en zelf geen opdrachtgever is. De aanpassingen en aansluitingen worden gerealiseerd door de gemeenten zelf en de VRI's in kwestie zijn ook in beheer bij de gemeenten.

Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 85.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021

De begrotingssubsidie aan AquaSwets BV t.b.v. veerdienst Maassluis-Rozenburg voor een bedrag van € 888.675 (beleidsdoel 2.1)

Het contract voor de exploitatie van de veerdienst Maassluis – Rozenburg is voor de periode 2018-2032 na een aanbesteding gegund aan Ottevanger OV Exploitatie BV. In 2019 is dit bedrijf vanwege financiële problemen overgenomen door ODV Maritiem / Swets Groep; het bedrijf is hierbij omgedoopt tot AquaSwets BV. Onderdeel van die overname is een aanvullende overeenkomst tussen PZH en AquaSwets met de afspraak de exploitatiebijdrage (prijspeil 2017) met terugwerkende kracht te verhogen van € 694.500 naar € 796.000 per jaar en het in 2020 verstrekken van een eenmalige investeringsbijdrage van € 1,1 mln, die wordt aangewend voor maatregelen om de betrouwbaarheid van de huidige schepen (bouwjaar 1965 en 1970) te vergroten, waardoor deze nog tot ingebruikname van de Blankenburgtunnel in dienst kunnen blijven. Voor 2021 is de geïndexeerde exploitatiebijdrage € 888.675.
De maatschappelijke baten zijn: sociaal, veilig, betrouwbaar, betaalbaar, beschikbaar en comfortabel vervoer van OV-reizigers uitgevoerd door concessiehouders (nummer 6.34). Hoewel de veerdienst Maassluis – Rozenburg juridisch geen OV is en niet in een concessie wordt uitgevoerd, maakt dit vervoer deel uit van deze doelstelling.
De exploitatie van de veerdienst geschiedt op basis van een openbaar aanbestede exploitatieovereenkomst, waarin ook de subsidieverstrekking is vastgelegd voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2032. Er zijn daarom geen alternatieven voor het instrument subsidieverlening.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 888.675 en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Boekjaar- en projectsubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Maximaal te subsidiëren 2020

Kadernota 2021

Begroting 2021

Maximaal te subsidiëren  2021

2.2

1.6.74

Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

17.715.575

17.518.000

17.518.000

Totaal

17.715.575

17.518.000

17.518.000

Voor 1.6.74 Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 een hoofdsubsidieplafond voor de paragrafen 9, 12, 13, 16, 16B en 17 voor een bedrag van € 17.518.000 (beleidsdoel 2.4 en 2.3)

De verdeling in deelplafonds heeft betrekking op de paragrafen 9,12,13,16,16B en 17. De deelplafonds worden op een later tijdstip aan Gedeputeerde Staten ter vaststelling voorgelegd. De subsidieregeling heeft tot doel het stimuleren van activiteiten op het gebied van sociale veiligheid in het openbaar vervoer, innovatie in mobiliteit en vernieuwing en renovatie van veerponten of veerinfrastructuur rond veren en de Korte Termijnaanpak binnen het gebiedsgerichte Bereikbaarheidsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking. De regeling is in 2020 geactualiseerd. Een integrale herziening van de regeling wordt voorzien in 2021 als meer uitgewerkt is hoe de implementatie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 in gemeenten zal plaatsvinden. In de integrale herziening zal ook worden aangesloten bij recente ontwikkelingen in mobiliteit, zoals het toegenomen belang van ketenmobiliteit. Dekking vindt plaats binnen Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland.
De maatschappelijke baten zijn: best bereikbare provincie door (paragraafnummer SRM)
(9) Sociaal veiliger OV-objecten, die publiek toegankelijk zijn, zoals stations en haltes. Sociaal veiliger direct toegangsgebied zoals bestaande pleinen, straten en parkeerplaatsen, sociaal veiliger bestaand en nieuw rijdend materieel ter verhoging van leefbaarheid en bereikbaarheid van OV;
(12 en 13) In standhouden en verduurzamen Zuid-Hollandse veren voor overzetten van forensen en scholieren en recreanten en welke een bijdrage leveren aan bereikbaarheid en leefbaarheid;
(16) Duurzamer Energieopwekking, -opslag, -besparing voor grootschalige toepassingen in infra en goedkoper toepassen van gedemonstreerde duurzame technieken in infra als bijdragen aan transitie naar een CO 2 arme samenleving;
(16B) Aantrekkelijker en efficiënter openbaar vervoer of vervoer van en naar een OV-halte, te bereiken door vernieuwende experimenten;
(17) Verbeterde bereikbaarheid in de regio Rotterdam-Den Haag, met bijdrage aan de economische ontwikkeling en leefbaarheid, zoals opgenomen in de Korte Termijn Aanpak van het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking.
Er zijn geen alternatieven overwogen voor het instrument subsidie. De te subsidiëren maatregelen betreffen kleinschalige maatregelen en activiteiten door gemeenten, vervoerders, wegbeheerders, ondernemers, die op korte termijn worden uitgevoerd en snel resultaat leveren. Het betreffen maatregelen die aanvullend zijn op de uitvoering door en in beheer van de provincie. De maatregelen sluiten aan op andere provinciale activiteiten, zoals de grotere infrastructuurprojecten, de concessies openbaar vervoer en de samenwerking in programma’s met het Rijk en decentrale overheden.

Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond vast te stellen op een bedrag van € 17.518.000 en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13