Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Ambitie 4 Een concurrerend  Zuid-Holland

Begrotingssubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2020

Kadernota 2021

Begroting 2021  

Maximaal te subsidiëren  2021

4.1

InnovationQuarter t.b.v. duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen in Zuid-Holland

4.592.000

550.000

550.000

4.1

Stichting Biobased Delta

242.000

242.000

242.000

4.1

Regmed XB t.b.v. ontwikkelen regeneratieve geneeskunde

300.000

4.1

Stichting Greenport Aalsmeer

225.000

4.1

Stichting Greenport regio Boskoop

300.000

4.1

Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek

300.000

4.1

Stichting Greenport West-Holland innovatie

100.000

100.000

100.000

4.1

Stichting Greenport West-Holland

450.000

4.1

Stichting Greenports Nederland

375.000

4.1

Planet B.io t.b.v. Biotech Campus Delft

1.700.000

4.1

InnovationQuarter t.b.v. vroege fase financiering

2.000.000

4.1

InnovationQuarter t.b.v. werkpakket smart en circulair

50.000

4.1

Stichting SCN AVATAR t.b.v. ruimtevaart

75.000

4.1

NV HVC t.b.v. Phario

150.000

4.1

InnovationQuarter t.b.v. innovatieprogramma zorg

750.000

750.000

4.1

Gemeente Dordrecht t.b.v. leerpark Drechtsteden

3.000.000

3.000.000

4.1

NECSTGEN t.b.v. ontwikkelen van de LSH-sector

2.000.000

2.000.000

4.1

Stichting Spacecampus Noordwijk t.b.v. ontwikkelen spacecampus

340.000

340.000

4.3

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.775.273

1.675.273

1.675.273

4.3

Stichting molenviergang Aarlanderveen

22.058

22.500

22.500

4.3

Kunstgebouw

1.438.111

1.222.200

1.222.200

4.3

Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP)

33.555

30.355

30.355

4.3

Zuid-Hollandse Popunie

139.313

127.313

127.313

4.3

Bevrijdingsfestival

23.648

23.648

23.648

4.3

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

283.700

203.700

203.700

4.3

Nederlandse Limessamenwerking

180.000

4.3

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West

20.000

20.000

20.000

4.3

Probiblio

5.042.640

5.007.640

5.007.640

4.3

Gemeente Rotterdam t.b.v. Eurovisie songfestival 2020

1.000.000

4.3

Gemeente Wassenaar t.b.v. behoud buitenplaats Ivicke

500.000

4.3

Stichting Huys ten Donck t.b.v. restauratie interieur Huys ten Donck

730.000

4.3

Vereniging Natuurmonumenten t.b.v. tuinherstel Landgoed De Tempel

500.000

4.3

Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het Themafonds digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland

50.000

50.000

50.000

Totaal

22.597.298

8.382.629

6.982.000

15.364.629

De begrotingssubsidie aan InnovationQuarter t.b.v. duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen in Zuid-Holland voor een bedrag van € 550.000 (beleidsdoel 4.1)

Voor het duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen in Zuid-Holland is er In de Begroting 2020 € 4.592.000 beschikbaar gesteld aan InnovationQuarter voor de jaren 2020 en 2021.
De taken van de InnovationQuarter zijn:

  • Het opzetten van samenwerkingen tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Met als doel om innovaties te versnellen en nieuwe business te realiseren (Innoveren).
  • Het investeren in startende en snel groeiende innovatieve bedrijven in Zuid-Holland (Investeren).
  • Het aantrekken van buitenlandse ondernemers naar Zuid-Holland en het ondersteunen van ondernemers in Zuid-Holland die internationaal willen groeien (Internationaliseren).

Verder is het secretariaat van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en het Zuid-Hollands Investeringsplatform gesitueerd bij InnovationQuarter en adviseert IQ bij de toetsing van MIT-projecten. Ook is dit jaar het Human Capital team bij IQ gehuisvest. De huisvestingskosten bij IQ zijn € 150.000 per jaar. Hiernaast is er een werkbudget nodig van max. € 250.000 per jaar. Het werkbudget bestaat uit: onderzoeksbudget (€ 50.000) en kosten van inhuur van kwartiermakers voor de human capital projecten (drie à vier kwartiermakers per jaar à € 50.000 en/of mogelijk beperkte extra inzet voor communicatieopdrachten / events). Ook het Zuid-Hollands Investeringsplatform zal voor 2021 budget vragen aan alle regionale partners. Hiervoor wordt max. € 150.000 gereserveerd.
Dekking vindt plaats in Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland in het budgetjaar 2021 via middelen die bestemd zijn voor dit doel.
De maatschappelijke baten zijn: het realiseren van een duurzame en innovatieve economie in Zuid-Holland. De activiteiten van InnovationQuarter zorgen voor extra werkgelegenheid en geïnvesteerd vermogen in Zuid-Holland.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Het gaat hier om een exploitatiesubsidie. Net als bij andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland wordt hier subsidie voor gegeven.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 550.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan stichting Biobased Delta voor een bedrag van € 242.000 (beleidsdoel 4.1)

Voor de Zuid-Hollandse economie is een transitie naar een water- en energie-efficiënte economie
gebaseerd op duurzame energie en biobased grondstoffen urgent. Door middel van het Biobased Delta project wordt ingezet op het versterken van het innovatieve MKB. Ook zijn er stappen gezet die moeten leiden tot de realisatie van grootschalige bioraffinage in de haven, de zogenaamde Redefinery.
Dekking van de subsidie word gevonden in Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland.
De maatschappelijke baten zijn: versnelling van de beoogde processen (transitie naar een water- en energie-efficiënte economie) en van de toepassing ervan in diverse betrokken sectoren; het onderling profiteren door de deelnemende bedrijven van de expertise die in dit project ingebracht en gedeeld wordt.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Via een subsidie aan het InnovationQuarter voor het Biobased programma draagt de provincie bij aan maatschappelijke doelen. De ontvangende partij heeft geen mogelijkheid om de investering aan de provincie terug te betalen. Een begrotingssubsidie is het meest geëigende instrument.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 242.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan Stichting Greenport West-Holland t.b.v. innovatiepact voor een bedrag van
€ 100.000 (beleidsdoel 4.1)

Op 2 februari 2018 is het Innovatiepact van de stichting Greenport West-Holland ondertekend door een groot aantal ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties. Daarmee spreken ze uit actief mee te werken aan het bereiken van doorbraken in de volgende onderwerpen: Gezondheid en geluk, Circulaire economie, Emissieloos produceren, Smart ketens en Innovatiehuis. De ambitie van de partijen is om het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld te blijven als internationaal knooppunt voor technologische en businessinnovatie: Feeding & Greening the Mega cities. Met deze subsidie worden de kosten voor het programmamanagement gedekt dat uitvoering geeft aan het innovatiepact. De subsidie aan de Greenport West-Holland draagt bij aan beleidsdoel 4.1 – Innovatie. De middelen worden gedekt uit Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland, budget 2021 gefinancierd uit algemene middelen.
De maatschappelijke baten zijn: economische clusters en innovatief MKB faciliteren, programma's voor duurzame innovatie, kennisontwikkeling en ondersteuning projecten, participeren in innoverende samenwerkingsverbanden, kaders stellen, uitvoeren en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van energie.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Er is bewust gekozen voor een subsidie, omdat wordt bijgedragen aan een initiatief dat is opgezet door derden (een consortium van o.a. waterschappen), dat een maatschappelijk doel dient.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 100.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan InnovationQuarter t.b.v. innovatieprogramma zorg voor een bedrag van € 750.000 (beleidsdoel 4.1)

Via thematische innovatieprogramma’s wordt financiering beschikbaar gesteld aan het regionale bedrijfsleven om gebruik te maken van de mogelijkheden die Fieldlabs te bieden hebben. Het Innovatieprogramma Zorgtechnologie ondersteunt het regionale bedrijfsleven om innovatieve producten op het terrein van zorgtechnologie te testen in fieldlabs/living labs en succesvol naar de markt te brengen. Via het programma kunnen projectconsortia de haalbaarheid van hun zorginnovaties onderzoeken of hun oplossing testen in een praktijkomgeving; cruciale stappen om de zorgmarkt te kunnen betreden. Het innovatieprogramma Zorg Tech wil kansrijke technologische oplossingen de weg naar de gezondheidszorg sneller laten vinden. De subsidie voor het Innovatieprogramma Zorg draagt bij aan Beleidsdoel 4.1 – Innovatie. De middelen worden gedekt uit Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland, budgetjaar 2021, gefinancierd uit deels algemene middelen en deels de programmareserve.
De maatschappelijke baten zijn: bevorderen samenwerking tussen bedrijven, zorginstellingen en field-, living- of innovatielabs. Met netwerkbijeenkomsten rondom sectorbrede thema’s zoals cybersecurity, stelt het innovatieprogramma bedrijven, zorgorganisaties en field-, living- of innovatielabs in staat kennis op te doen en uit te wisselen. Ook brengt het programma het zorgtechnologische ecosysteem in Zuid-Holland in kaart met als doel partijen aan elkaar te koppelen.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Via een subsidie aan het Innovatieprogramma Zorgtechnologie draagt de provincie bij aan maatschappelijke doelen. Bedrijven en samenwerkingsverbanden kunnen daarbij vouchers aanvragen om hun producten in Fieldlabs te testen. Tevens wordt het Innovatieprogramma met deze subsidie verder doorontwikkeld. Een begrotingssubsidie is hier het meest geëigende instrument voor.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 750.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan gemeente Dordrecht t.b.v. leerpark Drechtsteden voor een bedrag van € 3.000.000 (beleidsdoel 4.1)

De subsidie heeft tot doel om het innovatieklimaat in de (maritieme) maakindustrie te versterken. Een manier om het innovatieklimaat in de regio te versterken, is het aantrekken en vestigen van startups en scale-ups. Daartoe wordt de campus Leerpark verder ontwikkeld met onder andere de Maakfabriek.
De Maakfabriek is een productiehal voor startups en maakt onderdeel uit van het plan om het Leerpark in Dordrecht te ontwikkelen tot Fieldlab Smart Industry Campus. De Maakfabriek beoogt een nauwe samenwerking tussen startups, de maakindustrie, R&D-teams van gevestigde innovatieve bedrijven, onderwijsinstellingen en investeerders. Het is een belangrijke toevoeging aan het innovatie- en leerklimaat binnen het Leerpark. Naast prototyping (fieldlab Duurzaamheidsfabriek) krijgen met de Maakfabriek ondernemerschap en productie op de campus een stevige impuls. Met de Maakfabriek wordt vanuit het onderwijs in feite de laatste stap in de keten naar ondernemerschap georganiseerd. Succesvolle startups kunnen vervolgens als scale-up op één van de bedrijventerreinen in de regio hun plek vinden, zo blijven innovatieve nieuwe bedrijven behouden voor de regio. Dit is goed voor de regionale economie, werkgelegenheid en innovatiekansen binnen het cluster Maritiem. De vraag naar ruimte voor startups manifesteert zich op dit moment al, die behoefte wordt nu opgevangen in tijdelijke maakhallen. Deze gebruikers zullen straks de eerste gebruikers van de Maakfabriek zijn. Deze verdere ontwikkeling van de campus Leerpark en in specifiek de Maakfabriek vragen aanlooptijd en aanloopkosten. Het bouwen van een goed ecosysteem in de regio en het maximaal faciliteren van startups, scale-ups en innovaties binnen bedrijven staat daarbij centraal. De inzet van de middelen bestaan onder andere uit: de bouw, het upgraden en de exploitatie van het innovatiecluster op de campus, bijvoorbeeld een gereduceerd huurtarief voor startups en aanloopkosten als marketing van het innovatiecluster of het aantrekken van organisaties en vergroting van de zichtbaarheid. Daarnaast valt ook te denken aan kosten gerelateerd aan de realisatie van onderzoekinfrastructuur. Er is afgesproken dat Drechtsteden en/of de gemeente Dordrecht tevens minimaal hetzelfde investeert, zodat er sprake is van maximaal 50% cofinanciering vanuit de provincie. De ontwikkeling van het Leerpark is onderdeel van de Groeiagenda Drechtsteden en de regiodeal Drechtsteden – Gorinchem. De subsidie voor het onderwerp Leerpark Drechtsteden draagt bij aan beleidsdoel 4.1 – Innovatie. De middelen worden gedekt uit Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland, budgetjaar 2021-2025.
De maatschappelijke baten zijn: met de ontwikkeling van de Maakfabriek krijgt innovatiestimulering in de regio een impuls, door grootschalige ruimte beschikbaar te stellen voor startups die een binding hebben met de maritieme en technologische industrie. Met het versterken van het innovatiecluster in de Drechtsteden wordt ook de kennisinfrastructuur versterkt, met name op het gebied van de technologische industrie (o.a. High Tech Systemen en Materialen)
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Subsidie is de meest passende voorziening, omdat het financiële ondersteuning betreft van een door de gemeente Dordrecht uit te voeren project. De provincie draagt via deze weg bij aan maatschappelijke doelen en geen doel voor het provinciehuis zelf, waardoor alternatieven als bijvoorbeeld opdrachtverlening niet in aanmerking komen.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 3.000.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan NECSTGEN t.b.v. ontwikkelen van de LSH-sector voor een bedrag van € 2.000.000 (beleidsdoel 4.1)

De sector Life Sciences & Health (LSH) is één van de economische topsectoren van Zuid-Holland en behoort tot de top van de wereld op wetenschappelijk gebied en in ondernemerschap. De provincie ondersteunt de innovatie en ontwikkeling van de LSH-sector en heeft bijbehorende doelstellingen opgenomen in het Programma Zuid-Hollandse Economie (PZE). Binnen de sector is regeneratieve geneeskunde in Zuid-Holland een belangrijk speerpunt. Binnen het LSH-budget is een reservering gedaan voor de ontwikkeling van het Netherlands centre for the Clinical advancement of Stem cell & Gene Therapies (NECSTGEN) die het LUMC op het Leiden Bio Science Park wil ontwikkelen. Met de ontwikkeling van NECSTGEN zou een belangrijke onderzoeksfaciliteit gerealiseerd kunnen worden, waarmee we de Nederlandse positie op het gebied van regeneratieve geneeskunde verder versterken. NECSTGEN is onderdeel van de diverse technology platforms binnen RegMedXB, waar iedere regio haar bijdrage aan levert. In een brief aan Provinciale Staten (8 november, 2017) heeft GS toegezegd om terug te komen met een Statenvoorstel omtrent de cofinanciering van deze business case. Inmiddels is het project in een versnelling gekomen en is de besluitvorming rondom NECSTGEN bij het Leiden Universitair Medisch Centrum afgerond. De provincie heeft bestuurlijk toegezegd een bijdrage van € 2 mln in 2021 beschikbaar te maken. De subsidie voor het onderwerp Necstgen draagt bij aan beleidsdoel 4.1 – Innovatie. De middelen worden gedekt uit Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland, budgetjaar 2021, gefinancierd uit de programmareserve voor Life Science and Health.
De maatschappelijke baten zijn: De sector Life Sciences & Health (LSH) is één van de economische topsectoren van Zuid-Holland, en behoort tot de top van de wereld op wetenschappelijk gebied en in ondernemerschap. De provincie ondersteunt de innovatie en ontwikkeling van de LSH-sector en heeft bijbehorende doelstellingen opgenomen in het Programma Zuid-Hollandse Economie (PZE). Binnen de sector is regeneratieve geneeskunde in Zuid-Holland een belangrijk speerpunt. Het onderzoeksveld kan een radicale verandering in de gezondheidszorg teweeg brengen en een antwoord geven op één van de grotere huidige maatschappelijke uitdagingen vanwege zijn impact op thema’s als levensverwachting en chronische ziektes. Tevens kan er nieuwe bedrijvigheid worden gecreëerd en een toename plaatsvinden van technologische mogelijkheden.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. NECSTGEN heeft geen winstoogmerk en is gericht op het creëren van een duurzaam ecosysteem voor regeneratieve geneeskunde en het betaalbaar houden van dit type innovatieve behandeling. NECSTGEN richt zich hierbij vanuit maatschappelijk perspectief volledig op academisch en commercieel kleinschaliger onderzoek en ontwikkeling om meer innovatieve behandelingen op de markt te krijgen. Vanwege deze maatschappelijke (niet commerciële) doelstelling is er gedurende de aanloopfase sprake van een financieringstekort in de huidige businesscase. De provincie heeft bestuurlijk toegezegd om via een subsidie in (een deel van) deze financieringsbehoefte te voorzien. Op deze manier dragen we bij aan maatschappelijke doelen. In een eerdere fase is nagedacht over alternatieve financieringsvormen, zoals een lening. Vanwege de specifieke business case en aard van de aanvrager is bepaald dat een begrotingssubsidie het meest geëigende instrument is.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 2.000.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021

De begrotingssubsidie aan Stichting Spacecampus Noordwijk t.b.v. ontwikkelen spacecampus voor een bedrag van € 340.000 (beleidsdoel 4.1)

In de Regio Deal 'ESTEC en Space Campus Noordwijk' is afgesproken dat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk een campusorganisatie voor Space Campus Noordwijk zullen inrichten en hiertoe financiële middelen beschikbaar stellen. Er is hiertoe door gemeente Noordwijk een stichting opgericht, genaamd Stichting Space Campus Noordwijk. Provincie en gemeente hebben de statuten uitgewerkt. Voor de realisering van de campus-ontwikkeling is een kleine, maar goedlopende organisatie noodzakelijk. Deze organisatie brengt het beleid van partijen met betrekking tot de campus tot uitvoer. Dit betreft praktische ondersteuning van bedrijven en instellingen op de campus, acquisitie, onderhouden van de nodige netwerken en met name de contacten met ESTEC en Nederlandse ruimtevaartbedrijven, verzorgen van themabijeenkomsten, afstemming met gemeentelijke instanties voor de uitgifte van grond, afstemming met partijen verantwoordelijk voor exploitatie van gebouwen, administratie en beheer van de organisatie. De subsidie voor de Stichting Spacecampus Noordwijk draagt bij aan beleidsdoel 4.1 – Innovatie. De middelen worden gedekt uit Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland, budgetjaar 2021-2022.
De maatschappelijke baten zijn: de subsidie draagt bij aan de ‘regiodeal’ die in samenwerking met het Rijk is gesloten en die bedoeld is om het geografisch gebied sterker en weerbaarder te maken.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Via een subsidie aan de Stichting Space Campus Noordwijk draagt de provincie bij aan maatschappelijke doelen. De Stichting zorgt ervoor dat de space campus zich verder doorontwikkeld. Een begrotingssubsidie is hier het meest geëigende instrument voor.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 340.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Boekjaar- en projectsubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Maximaal te subsidiëren 2020

Kadernota 2021

Begroting 2021

Maximaal te subsidiëren  2021

4.1

1.6.65

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

14.440.000

13.400.000

13.400.000

4.1

1.6.86

Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland

1.500.000

1.925.000

1.925.000

4.1

1.6.64

Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (interreg)

700.000

4.1

1.6.85

Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

1.500.000

1.500.000

1.500.000

4.1

1.6.95

Subsidieregeling ondersteuning aflopende BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland

750.000

4.2

1.6.89

Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland

5.000.000

4.2

Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland.

1.500.000

1.500.000

4.2

Subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

2.000.000

2.000.000

4.2

1.6.82

Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland

500.000

500.000

500.000

4.2

1.6.47

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

500.000

500.000

500.000

4.2

1.6.84

Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen

750.000

4.3

1.6.36

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

1.643.471

1.650.000

-50.000

1.600.000

4.3

1.6.90

Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020

3.720.192

3.400.000

3.400.000

4.3

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

836.000

875.000

875.000

4.3

1.6.92

Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020

250.000

250.000

250.000

Totaal

32.089.663

19.325.000

4.825.000

25.950.000

Voor 1.6.86 Subsidieregeling campussen Zuid-Holland een subsidieplafond van € 1.925.000 (beleidsdoel 4.1)

Campussen nemen een belangrijke positie in voor innovatie en nieuw ondernemerschap. Ze zijn de kraamkamer van talent, toekomstige technologische ontwikkelingen en daarmee de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. Om deze positie te behouden en verder uit te kunnen bouwen, zijn investeringen noodzakelijk. Met de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland draagt de provincie bij aan de versterking en doorontwikkeling van campussen. De Subsidieregeling is in 2019 voor het eerst beschikbaar gesteld voor de campussen Leiden Bio Science Park, TU Delft Campus en Space Campus Noordwijk. Als campussen van ‘nationaal belang’ zijn zij de belangrijkste bron van werkgelegenheid, innovatie en ondernemerschap. Het Coalitieakkoord noemt deze campussen als belangrijke plek waar talrijke startups en innovatieve bedrijven gehuisvest zijn. Vanwege het grote animo voor de subsidieregeling is voortzetting wenselijk. Er is € 1,5 mln reeds bij de 1 e Begrotingswijziging 2020 opgenomen voor 2021 voor de regeling. Voor de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk zijn aparte middelen beschikbaar. Dekking vindt plaats in de exploitatie van Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland, vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het Coalitieakkoord 2020-2023.
De maatschappelijke baten zijn: impuls geven aan het innovatieklimaat in de regio. En daarmee aan een sterke economie. Dat sluit aan bij de doelen uit het Coalitieakkoord 2020-2023 van de provincie Zuid-Holland.
Er zijn geen alternatieven overwogen voor het instrument subsidie. Aangezien de bijdrage van de provincie beschikbaar komt als een maximumbedrag waarbinnen meerdere partijen kunnen aanvragen, is een subsidieregeling het geëigende instrument.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 1.925.000 en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Voor 1.6.85 Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland een subsidieplafond van € 1.500.000 (beleidsdoel 4.1)

Met de Subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (RNIZ) is besloten dat het wenselijk is de netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de provincie Zuid-Holland die zijn gericht op innovatie, te versterken ten behoeve van innovatie.
Sinds de opening in 2015 is de subsidieregeling zeer populair gebleken. Deze populariteit wordt ook voorzien voor 2020-2023. Echter de middelen die ter beschikking zijn gesteld voor de regeling in 2015-2019, zijn uitgeput. Daarom wordt € 6 mln voor de RNIZ in de Begroting 2020-2023 beschikbaar gesteld. Hiermee wordt beoogd te voldoen aan een deel van de verwachte vraag voor ondersteuning vanuit innovatieve regionale netwerken. Nu wordt voor 2021 een plafond aangevraagd van € 1,5 mln. Dekking van de middelen vindt plaats in de exploitatie van Ambitie 4, Een concurrerend Zuid-Holland, vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het Coalitieakkoord 2020-2023.
De maatschappelijke baten zijn: impuls geven aan het innovatieklimaat in de regio. En daarmee aan een sterke economie. Dit sluit aan bij de doelen uit het Coalitieakkoord 2020-2023.
Er zijn geen alternatieven overwogen voor het instrument subsidie. Aangezien de bijdrage van de provincie beschikbaar komt als een maximumbedrag waarbinnen meerdere partijen kunnen aanvragen, is een subsidieregeling het geëigende instrument.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 1.500.000 en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Voor Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland een subsidieplafond voor een bedrag van € 1.500.000 (doel 4.2)
Nadat de subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland was vastgesteld om de doelstellingen uit het Zuid-Hollands Human Capital akkoord mede te kunnen realiseren, brak de coronacrisis uit. Hoewel de subsidieregeling bijdraagt aan de structurele versterking van de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt en daarmee haar waarde blijft behouden, is gezien de situatie ook aanvullende actie nodig voor de groep die hard wordt geraakt, te weten jongere schoolverlaters.
Voor hen is een nieuwe regeling opgesteld die het mede mogelijk moet maken om, ook in een periode waarin werkgevers terughoudend zijn in het aanbieden van nieuwe arbeidsovereenkomsten, werkervaring op te doen.
Dekking voor deze regeling wordt gevonden in de algemene middelen (€ 1 mln) en uit de lopende begroting voor Human Capital in Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland (€ 0,5 mln).
De maatschappelijke baten zijn: creëren van een rijk vestigingsklimaat, conform het Coalitieakkoord 2020-2023.
Er zijn geen alternatieven voor deze subsidie overwogen. Gezien de in de deze coronacrisis gevraagde snelheid is gekozen voor een beproefd en effectief gebleken middel (loonkostensubsidie).
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 1.500.000 en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Voor Subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland een subsidieplafond voor een bedrag van € 2.000.000 (beleidsdoel 4.2)

Met ingang van 2018 heeft de provincie ingezet op de transitie naar nieuwe vormen van energie op bedrijventerreinen. De regeling is in 2018 succesvol geweest. De uitgevoerde activiteiten liepen door in 2019. Een verlenging van de periode is gezien de bijdrage aan de doelstellingen van de provincie in 2020 uitgevoerd. In het jaar 2021 wordt de regeling toegepast voor bredere duurzame maatregelen (energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit) en wordt een plafond van € 2 mln gevraagd. De huidige regeling wordt dit najaar aangepast, voorafgaand aan de vaststelling van de Begroting 2021.
Dekking van de middelen vindt plaats in de exploitatie van Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland, vanuit middelen die structureel beschikbaar zijn.
De maatschappelijke baten zijn: een impuls geven aan het vestigingsklimaat in de regio. En daarmee aan een aantrekkelijke werkomgeving en een sterke economie, doelen uit het Coalitieakkoord 2020-2023.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Aangezien de bijdrage van de provincie beschikbaar komt als een maximumbedrag waarbinnen meerdere partijen kunnen aanvragen, is een subsidieregeling het geëigende instrument.

Voor 1.6.82 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland een subsidieplafond voor een bedrag van € 500.000 (beleidsdoel 4.2)

Zuid-Holland is een provincie waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Aantrekkelijke winkel- en centrumgebieden zijn erg belangrijk voor een goed woon,- werk- en leefklimaat. Door bijvoorbeeld de opkomst van internetwinkels en demografische ontwikkelingen functioneren niet alle winkel- en centrumgebieden naar behoren. In sommige gevallen nemen de kwaliteit en aantrekkelijkheid af.
Geconstateerd is dat de vraagstukken m.b.t. (leegstand van) detailhandel en vitaal houden van centra zo omvangrijk zijn, dat dit niet alleen met inzet van het ruimtelijk instrumentarium of door inzet van een enkele partij opgelost kan worden. De provincie Zuid-Holland heeft daarom in 2018 de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland’ opgesteld waarmee de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden kan worden verhoogd. Met deze subsidieregeling ondersteunt de provincie externe partijen bij de aanpak van dit vraagstuk. Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het verhogen en verbeteren van de onderlinge samenwerking van ondernemers en winkeliers, vooronderzoek voor het oprichten van een Bedrijven Investeringszone, haalbaarheidsonderzoek om tot compactere winkelgebieden te komen en verspreid aanbod te saneren of het laten opstellen van een sterkte-zwakte analyse voor een winkel- en centrumgebied. Dekking van de regeling vindt plaats in Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland via middelen bestemd voor dit beleidsdoel.
De maatschappelijke baten zijn: aantrekkelijke winkel- en centrumgebieden zijn erg belangrijk voor een goed woon,- werk- en leefklimaat. Door bijvoorbeeld de opkomst van internetwinkels en demografische ontwikkelingen functioneren niet alle winkel- en centrumgebieden naar behoren. In sommige gevallen nemen de kwaliteit en aantrekkelijkheid af. De provincie Zuid-Holland heeft daarom in 2018 de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland’ opgesteld, waarmee de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden kan worden verhoogd.
Er zijn geen alternatieven overwogen voor het instrument subsidie. Het betreft hier beoogd maatschappelijk nut. De aantrekkingskracht van de regeling is het grootst indien er een subsidie wordt verstrekt en het niet om bijvoorbeeld een lening gaat.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 500.000 en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Voor 1.6.47 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 een subsidieplafond voor een bedrag van € 500.000 (beleidsdoel 4.2)

Met de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen wordt bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen die zijn verwoord in de notitie “Vraaggericht Bedrijventerreinenbeleid” die op 6 april 2016 aan Provinciale Staten is voorgelegd. Doel van de regeling is het verhogen van de organisatiegraad op bedrijventerreinen en het ondersteunen van collectieve initiatieven op de bedrijventerreinen om daarmee de kwaliteit van bedrijventerreinen te verhogen en te behouden. En zo bij te dragen aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Dekking vindt plaats in Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland vanuit exploitatiemiddelen die voor dit beleidsdoel in de begroting aanwezig zijn.
De maatschappelijke baten zijn: bedrijfslocaties realiseren die de vitaliteit en kracht van het bedrijfsleven versterken door de ondernemers, zo mogelijk in overleg met gemeenten, maatregelen te laten treffen die gericht zijn op verhogen en in stand houden van kwaliteit van hun bedrijventerrein.
Er zijn geen alternatieven overwogen voor het instrument subsidie. Het betreft hier beoogd maatschappelijk nut. De aantrekkingskracht van de regeling is het grootst indien er een subsidie wordt verstrekt en het niet om bijvoorbeeld een lening gaat.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 500.000 en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Voor 1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 het hoofdplafond van € 1.650.000 te verlagen met een bedrag van € 50.000 naar een bedrag van € 1.600.000 voor het jaar 2021 (beleidsdoel 4.3)

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. Om rijksmonumenten in Zuid-Holland te behouden en de restauratieachterstand in te lopen worden subsidies verleend voor de restauratie van rijksmonumenten (paragraaf 2 restauratie). Bovendien wil de provincie de leegstand van rijksmonumenten tegengaan door herbestemming te bevorderen. Leegstand leidt immers tot verval. Daarom worden ook subsidies verleend voor duurzaamheidsmaatregelen en toegankelijkheidmaatregelen ten behoeve van de herbestemming van rijksmonumenten (paragraaf 3 herbestemming). Voor paragraaf 2 (Restauratie) van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 wordt 50% van de gedecentraliseerde middelen van het Rijk t.b.v. de restauratie van rijksmonumenten (ad € 2,3 mln) ingezet. De andere 50% wordt ingezet voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland. Bovenop de gedecentraliseerde rijksmiddelen stelt de provincie € 200.000 beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten (paragraaf 2) en € 250.000 voor de herbestemming van rijksmonumenten (paragraaf 3). € 200.000 ten behoeve van restauratie komt ten laste van de middelen die beschikbaar zijn gesteld met het Coalitieakkoord 2019-2023. € 250.000 ten behoeve van herbestemming komt ten laste van bestaand budget voor herbestemming. Het totale subsidieplafond komt daarmee op € 1.600.000, waarvan € 1.350.000 voor paragraaf 2 (restauratie) en € 250.000 voor paragraaf 3 (herbestemming). In de kadernota werd nog uitgegaan van € 1.650.000. Als gevolg van de motie ondersteuning cultuursector (+ € 3.000.000) komt € 50.000 ten laste van het herbestemmingsbudget voor 2021.
De maatschappelijke baten zijn: beleefbaar gemaakt en behouden erfgoed in de vorm van restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, waardoor meer publiek betrokken kan worden bij Zuid-Hollands erfgoed, en wat bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.
De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 is een geschikt instrument voor het behoud van rijksmonumenten. Dit blijkt ook uit de evaluatie van de regeling door de Randstedelijke Rekenkamer uit 2018, die aangeeft dat de regeling doeltreffend is.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het hoofdplafond van € 1.650.000 te verlagen met € 50.000 en deze vast te stellen op een bedrag van € 1.600.000.

Voor 1.6.92 Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2020 een subsidieplafond voor een bedrag van € 250.000 (beleidsdoel 4.3)

De provincie heeft op grond van de Erfgoedwet en Omgevingswet taken op het terrein van archeologie, waaronder het toegankelijk maken van de provinciale collectie en om publieksbereik van archeologie te stimuleren. Met het Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’ wordt ingezet op continuering van publieksbereik voor archeologie. Zuid-Holland wil een toonaangevende provincie zijn waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. De subsidieregeling zet zich in om het draagvlak voor de archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland te vergroten door subsidie te verstrekken voor archeologische publieksactiviteiten. Veel mensen koesteren een fascinatie voor het verborgen verleden onder hun voeten. Actieve betrokkenheid bij de lokale archeologie verbindt mensen met hun directe leefomgeving en geeft hen identiteit. De archeologische wereld komt er nog niet genoeg aan toe om op deze belangstelling in te spelen. De nadruk ligt vakmatig en wetstechnisch op beschermen. Dat maakt de archeologie kwetsbaar. Archeologie kost de samenleving namelijk tijd en geld. Er is meer draagvlak nodig onder de bevolking om deze lasten te willen dragen. Draagvlak onder de bevolking zorgt ervoor dat mensen zich willen inzetten voor het behoud ervan en dat archeologie een vanzelfsprekende plek krijgt bij afwegingen in de ruimtelijke ordening. Dit gebeurt door subsidie te verstrekken voor publieksgerichte archeologische activiteiten, die leiden tot beter beleefbaar en benut archeologisch erfgoed in Zuid-Holland. Het archeologisch cultureel erfgoed in Zuid-Holland wordt zodoende beter beschermd, bekend en beleefbaar. Als indicator is in de begroting opgenomen: het aantal op publiekgerichte archeologische activiteiten in Zuid-Holland. Met de regeling wordt subsidie verstrekt aan publieksactiviteiten, zoals een ingerichte ruimte waar geïnteresseerden (inter)actief mee kunnen doen aan archeologie, een archeologische tentoonstelling, het openbaar toegankelijk maken van een archeologische opgraving en publicaties over opgravingen en onderzoek. Voor 2021 is een bedrag van € 250.000 benodigd. Dekking wordt gevonden binnen de beschikbare middelen in Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland, beleidsdoel 4.3 zoals die in de 1 e Begrotingswijziging 2020 structureel beschikbaar zijn gesteld.
De maatschappelijke baten zijn: Beleefbaar en aanraakbaar maken van archeologie is nodig om draagvlak voor de archeologie te vergroten. Ook om begrip te krijgen voor de kosten die nodig zijn om ons archeologisch erfgoed te beschermen.
Er zijn geen alternatieven overwogen voor het instrument subsidie. De Subsidieregeling publieksbereik archeologie is een geschikt instrument om het draagvlak voor de archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland te vergroten. De prestatie-indicator uit de begroting is in de afgelopen jaren ruimschoots gerealiseerd, mede doordat het subsidieplafond elk jaar is opgehoogd.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 250.000 en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13