Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland

Boekjaar- en projectsubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)

Beleids-doel

Subsidie
regeling-nummer

Titel van regeling

Maximaal te subsidiëren 2020

Kadernota 2021

Begroting 2021

Maximaal te subsidiëren  2021

1.1

1.6.91

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020

150.000

1.2

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek

664.000

664.000

Totaal

150.000

664.000

664.000

Voor Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek een subsidieplafond voor een bedrag van € 664.000 voor de periode 1 december 2020 tot en met 31 december 2021 (beleidsdoel 1.2)

In februari 2020 hebben GS Provinciale Staten geïnformeerd om een regeling in het leven te roepen van                 € 332.000 op jaarbasis om de Zuid-Hollandse journalistiek kwalitatief te ondersteunen. Dit is een herbestemming van middelen (inkoop van provinciale mededelingen bij media). Het budget zou aanvankelijk besteed worden aan een meerjarige subsidieregeling waarop gemeenten met een mediafonds een beroep kunnen doen. Als gevolg van corona moeten veel gemeenten financieel herprioriteren en is er minder animo om nieuwe mediafondsen op te richten.

Daarom wordt de beoogde regeling uitgebreid met een tweede poot waarbij lokale en regionale media in Zuid-Holland direct aanvragen bij de provincie kunnen indienen voor de productie van verdiepende kwaliteitsjournalistiek. Een deskundige, onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen. Deze regeling zal eind 2020 in werking treden, uitbetaling vindt plaats begin 2021. Het budget voor 2020 zal bij Najaarsnota 2020 worden doorgeschoven naar 2021, zodat er in het aanvangsjaar 2021 maximaal € 664.000 beschikbaar is (tweemaal € 332.000). De subsidieregeling wordt gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen in beleidsdoel 1.2 Sterke samenleving, onderdeel Maatschappelijke participaties.
De maatschappelijke baten zijn: een goed geïnformeerde samenleving en daarmee een goed functionerende democratie en openbaar bestuur.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Versterking van kwalitatief goede journalistieke producties kan uitsluitend worden ondersteund met (extra) financiële middelen. Er is in dit licht alleen nog overwogen om de producties in te kopen, maar dat leidt bij voorbaat tot willekeur en schijn van partijdigheid. Een goed ontworpen subsidieregeling sluit dit uit.

Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond vast te stellen op een bedrag van € 664.000 en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13