Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

Begrotingssubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2020

Kadernota 2021

Begroting 2021  

Maximaal te subsidiëren  2021

5.1

Faunabeheer eenheid Zuid-Holland

480.000

5.1

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

1.500.000

5.000.000

5.000.000

5.1

BoerenNatuur Zuid-Holland t.b.v. ICT-systeem

45.000

5.1

Zuid-Hollands landschap t.b.v. Kadijk-West

350.000

5.1

Stichting Natuurmonumenten t.b.v. het gebied Bovenlanden

40.000

5.1

Stichting Natuurmonumenten t.b.v. het gebied Meijegraslanden

1.060.000

5.1

Gemeente Molenlanden t.b.v. drukdrainage Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

325.000

5.1

Zuid-Hollands Landschap t.b.v. Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard

100.000

5.1

BoerenNatuur Zuid-Holland

260.000

5.1

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A

270.000

5.1

Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard t.b.v. bijdrage in de opstartkosten

150.000

150.000

5.2

Stichting Wageningen Research t.b.v. groene cirkel kaas en bodemdaling

150.000

5.2

Provincie Utrecht t.b.v. twee projecten in het kader van Regio deal Bodemdaling

55.000

5.2

Deltares t.b.v. één project in het kader van Regio deal Bodemdaling

2.000.000

5.2

Coöperatie Hoeve Biesland BA t.b.v. Boeren voor Natuur

139.422

139.422

139.422

5.2

Gemeente Leidschendam-Voorburg t.b.v. Duivenvoordecorridor

529.437

5.2

Gemeente Voorschoten t.b.v. Duivenvoordecorridor

90.000

5.2

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland t.b.v. het project Duin- en Bollenstreek Kloosterschuur-Trappenberg-uitleglocatie

192.215

5.2

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap t.b.v. de uitvoer van een Voucherregeling landschapselementen 2020-2021

65.000

5.2

Gemeente Zuidplas t.b.v. regiodeal bodemdaling

750.000

5.2

STOWA t.b.v. regiodeal bodemdaling

200.000

5.3

Deltares inzake COASTAR

300.000

5.3

Gemeente Westland t.b.v. toezicht en beheer Zandmotor

147.000

175.000

175.000

5.3

Gemeente Den Haag t.b.v. toezicht en beheer Zandmotor

140.000

115.000

115.000

Totaal

9.188.074

0

5.579.422

5.579.422

De begrotingssubsidie aan Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon voor een bedrag van € 5.000.000 (beleidsdoel 5.1)
De provincie heeft in 2006 van het Rijk in het kader van de Planologische Kern Beslissing Plan Mainport Rotterdam (de 2e Maasvlakte) de opdracht gekregen om een circa 600 hectare groot natuur- en recreatiegebied in de gemeente Albrandswaard te ontwikkelen: Het Buijtenland van Rhoon.
De provincie heeft daartoe een taakstellend geïndexeerd budget van het Rijk ter beschikking gesteld gekregen. Het is de bedoeling dat de realisatie en het beheer van dit gebied door het gebied zelf, in de vorm van een gebiedscoöperatie, wordt uitgevoerd. Hiertoe is een streefbeeld opgesteld en heeft de provincie een samenwerkingsovereenkomst met de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon afgesloten. Hierin is bepaald dat de gebiedscoöperatie het streefbeeld zal realiseren. De subsidie is bedoeld voor:

  • Uitvoeringskosten van projecten en initiatieven ten behoeve van de realisatie van natuur, natuurinclusieve landbouw en recreatie zoals omschreven in het streefbeeld Buijtenland van Rhoon
  • Beheervergoedingen
  • Organisatiekosten

Een groot deel van de activiteiten wordt uitgevoerd vanuit de boekjaarsubsidie. Voor een aantal zaken zal een projectsubsidie aangevraagd worden. De dekking wordt gevonden in de OVP 750 ha PMR die in de begroting reeds beschikbaar is gesteld in beleidsprestatie 5.1.1.
De maatschappelijke baten zijn: het behoud en ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen, waardoor de biodiversiteit niet meer achteruit gaat. Verbeteren openbaar toegankelijke groengebieden en recreatieve routestructuren en aansluiting stedelijk gebied in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen).
Als alternatief voor subsidies is een opdracht overwogen. Aan het verlenen van opdrachten kleven fiscale en aanbesteding-technische nadelen. Juridisch is subsidie ook het correcte instrument.

Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 5.000.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard t.b.v. bijdrage in de opstartkosten voor een bedrag van € 150.000 (doel 5.1)
In de Krimpenerwaard wordt in opdracht van de provincie een grote natuuropgave (Natuurnetwerk Nederland) gerealiseerd. Provinciale doelstelling is de realisatie van robuuste natuur in combinatie met (natuurinclusieve) landbouw en een goede waterkwaliteit. De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard (gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) is verantwoordelijk voor de realisatie. De provincie streeft naar deelname van particuliere eigenaren bij de ontwikkeling en beheer van NNN (zelfrealisatie). Mede hierdoor zal het beheer door meerdere partijen uitgevoerd worden. Daarom wenst de provincie dat de beherende partijen in de Krimpenerwaard duurzaam gaan samenwerken en op deze wijze één loket tot stand brengen. In het zogeheten 10-puntenplan beheercollectief Krimpenerwaard (bestuurlijk vastgesteld 9 mei 2018) geeft de provincie de kaders aan voor het opstellen van een intentieverklaring van de partijen van het natuurbeheercollectief, verder NBC genoemd. Volgens dit 10-puntenplan stelt de provincie procesbegeleiding, expertise en een bijdrage in de opstartkosten voor het NBC beschikbaar. Op 27 augustus 2019 hebben de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard, de Stichting het Zuid-Hollands Landschap, de Stichting Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard een intentieverklaring getekend om tot oprichting van een natuurbeheercollectief te komen. De provincie wil het NBC faciliteren in de vorm van een subsidie, vergelijkbaar met de wijze van ondersteuning van de agrarische collectieven en de coöperatie Buijtenland van Rhoon. Het betreft activiteiten die boven het uitvoerend terreinbeheer uitstijgen, zoals beheeradvisering over de nog uit te voeren natuurinrichting, ondersteuning particuliere zelfrealisatoren, advisering en uitwerking beheerplannen, afstemming en uitvoeren gezamenlijke pachtuitgifte, afstemming met omliggend agrarisch weidevogelbeheer en coördineren monitoring. De subsidie wordt financieel gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen voor natuurbeheer in beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur, beleidsprestatie 5-1-1 Natuur welke reeds in de begroting is vastgelegd.

De maatschappelijke baten zijn: behoud en ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruitgaat.
Naast subsidies zouden de gewenste activiteiten ook op grond van een opdracht kunnen worden uitgevoerd. Strikt genomen koopt de provincie hier echter geen dienst in, maar ondersteunt zij een natuurbeheerder die de combinatie met natuurinclusieve landbouw wenst te maken. Subsidie is hiervoor een meer passend instrument.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 150.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie voor Coöperatie Hoeve Biesland BA t.b.v. Boeren voor Natuur voor een bedrag van € 139.422 (beleidsdoel 5.2)

In 2011 is een pilot gestart voor de uitvoering van het natuurinclusief agrarisch bedrijf in Polder Biesland in de gemeente Pijnacker. Met de pilot wordt ervaring opgedaan over de bedrijfsvoering binnen een gesloten mineralenbalans. Met de pilot worden de mogelijkheden onderzocht om een inverdienmodel te ontwikkelen voor natuurinclusieve landbouw.
Voor de uitvoering van de pilot is, samen met de cofinanciering door LNV, de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp, budget gereserveerd binnen het Groen Fonds. Het betreft een meerjarige subsidie van 30 jaar. De provincie Zuid-Holland keert de subsidie uit. De dekking vindt plaats vanuit de OVP Boeren voor natuur die reeds meerjarig in de begroting beschikbaar zijn gesteld.
De maatschappelijke baten zijn: vergroten van de biodiversiteit in het landelijk gebied door de toepassing van een gesloten mineralenbalans. Het vergroten van de verbinding tussen de stad en het landelijk gebied door een sterke communicatie met de omgeving.
Het betreft hier een pilot voor 30 jaar. Met de pilot worden de mogelijkheden onderzocht om een inverdienmodel te ontwikkelen voor natuurinclusieve landbouw. De alternatieven voor het instrument subsidie zijn: een afspraak over de ontwikkeling van een verdienmodel voor de komende jaren en een afbouw van de subsidie en cofinanciering door derden.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 139.422 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan gemeente Westland t.b.v. toezicht en beheer Zandmotor voor een bedrag van € 175.000 (beleidsdoel 5.3)
De provincie heeft zich door ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Strandbewaking en Toezicht zwemveiligheid Zandmotor verplicht tot financiering van de benodigde activiteiten gericht op strand- en zwemveiligheid op de Zandmotor (in ieder geval tot en met 2021). Daarnaast wordt een deel van de extra beheer- en onderhoudstaken op en rond de Zandmotor door de provincie gefinancierd.

De dekking vindt plaats uit de OVP Zandmotor (beheerfonds Zandmotor).
De maatschappelijke baten zijn: het bevorderen van de strand- en zwemveiligheid op en rond de Zandmotor door ondersteuning van de reddingsbrigades binnen deze gemeente.
De samenwerkingsovereenkomst is gesloten op grond van de Beheerovereenkomst Zandmotor. Destijds is afgesproken om de subsidieverlening via de gemeente te laten plaatsvinden.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 175.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

De begrotingssubsidie aan gemeente Den Haag t.b.v. toezicht Zandmotor voor een bedrag van € 115.000 (beleidsdoel 5.3)
De provincie heeft zich door ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Strandbewaking en Toezicht zwemveiligheid zandmotor verplicht tot financiering van de benodigde activiteiten gericht op strand- en zwemveiligheid op de Zandmotor (in ieder geval tot en met 2021). Daarnaast wordt een deel van de extra beheer- en onderhoudstaken op en rond de Zandmotor door de provincie gefinancierd.

De dekking vindt plaats uit de OVP Zandmotor (beheerfonds Zandmotor).
De maatschappelijke baten zijn: het bevorderen van de strand- en zwemveiligheid op en rond de Zandmotor door het via de gemeente beschikbaar stellen van toezichthouders op de zandmotor ter ondersteuning van de reddingbrigades. Deze samenwerkingsovereenkomst is gesloten op grond van de beheerovereenkomst Zandmotor.
Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 115.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Boekjaar- en projectsubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Maximaal te subsidiëren 2020

Kadernota 2021

Begroting 2021

Maximaal te subsidiëren 2021

5.1

1.6.21

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

11.250.000

55.000.000

55.000.000

5.1

1.6.60

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013

100.000

5.1

1.6.68

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

27.500.000

1.000.000

1.000.000

5.1, 5.2 en 7.2

1.6.76

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

5.956.577

5.285.000

5285.000

5.2

1.6.69

Uitvoeringsregeling POP 3 Zuid-Holland

2.500.000

12.000.000

12.000.000

Totaal

47.306.577

0

73.285.000

73.285.000

Voor 1.6.21 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 een subsidieplafond voor een bedrag van € 55.000.000 (beleidsdoel 5.1)

Voor het behoud van de biodiversiteit in Zuid-Holland werkt de provincie Zuid-Holland aan de realisatie en het behoud van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor het realiseren van natuur door zelfrealisatie van eigenaren van agrarische grond bestaat de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013. Ook kunnen bestaande natuurgebieden met deze subsidieregeling een kwaliteitsimpuls ondergaan, bijvoorbeeld het optimaliseren van weidevogelkerngebieden. Omdat er in 2021 verwacht wordt dat een aanzienlijk aantal zelfrealisatoren subsidie zullen aanvragen, is het aangevraagde subsidieplafond hoger dan voorheen. De dekking wordt gevonden in de middelen die in de begroting reeds beschikbaar zijn gesteld.
De maatschappelijke baten zijn: ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruit gaat.
Er zijn alternatieven voor subsidie als instrument overwogen. In de natuurontwikkelingsopgave bestaat ook de mogelijkheid dat eigenaren van agrarische grond hun grond aan de provincie verkopen en dat de provincie het zelf inricht of bij uitblijven van resultaat kan in de Krimpenerwaard in het ultieme geval onteigening worden ingezet. Voor het stimuleren van zelfrealisatie is subsidie echter het passende instrument, vandaar deze subsidieregeling.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 55.000.000 en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Voor 1.6.68 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 een subsidieplafond voor een bedrag van € 1.000.000 (beleidsdoel 5.1)

Voor het behoud van de biodiversiteit in Zuid-Holland werkt de provincie Zuid-Holland aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor de instandhouding van de natuur verstrekt de provincie beheersubsidie. Voor het behoud van de biodiversiteit buiten het NNN, zoals boerenlandvogels, bestaat er de subsidie voor agrarisch natuurbeheer. De dekking wordt gevonden in de middelen die in de begroting reeds beschikbaar zijn gesteld.
De maatschappelijke baten zijn: ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruit gaat.
Er zijn geen alternatieven overwogen voor het instrument subsidie. De SNL is een Europees goedgekeurde regeling voor natuurbeheer waar de provincies in het kader van het Natuurpact hebben afgesproken het uniform uit te voeren. Aangezien het gaat om gronden die niet van de provincie zijn, zijn beheeropdrachten juridisch niet een passend instrument en subsidie wel. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 1.000.000 en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Voor 1.6.76 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (beleidsdoel 5.1, 5.2 en 7.2) wordt voorgesteld een hoofdsubsidieplafond voor het bedrag van € 5.285.000 vast te stellen en in de begroting op te nemen; deze is als volgt verdeeld:

Voor § 2.1 Ganzenrustgebieden (beleidsdoel 5.1) een deelplafond voor een bedrag van € 130.000
Subsidie kan worden verleend voor het nalaten van de verjaging van beschermde inheemse ganzen in ganzenrustgebieden gedurende de periode van 1 november tot 1 april. De dekking voor deze subsidie wordt gevonden in het budget dat reeds meerjarig beschikbaar is gesteld in beleidsprestatie 5.1.2 Bevorderen biodiversiteit.
De maatschappelijke baten zijn: de activiteit leidt tot een min of meer aaneengesloten ganzenrustgebied gedurende de periode 1 november tot 1 april. Het doel daarbij is verhoging van het aantal ongestoorde foerageermogelijkheden voor overwinterende beschermde inheemse ganzen in twee ganzenrustgebieden.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Het alternatief is géén rustgebieden instellen en dat werd politiek ongewenst gevonden.

Voor § 2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden Landbouw (beleidsdoel 5.2) een deelplafond voor een bedrag van € 200.000
De urgentie van een toekomstbestendige landbouw is de laatste jaren toegenomen. Om een vitale en toekomstbestendige sector te behouden lijkt een ingrijpende transitie van de landbouw en het landgebruik noodzakelijk. Door middel van kavelruil wordt de agrarische structuur verbeterd, wat bij kan dragen aan grondgebondenheid van bedrijven, wat kringlooplandbouw kan bevorderen. De provincie kiest hierbij een faciliterende rol. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten in het kader van de agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw voor zover dit leidt tot een verbetering van de verkaveling en verbetering van de ligging en de toegankelijkheid van de kavels ten opzichte van elkaar.
Het betreft hier invulling van een vitale en toekomstbestendige regionale economie: agrarische structuurversterking door faciliteren van kavelruil uit de Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving en PS-begroting beleidsdoel 5.2 Toekomstbestendige landbouw. De subsidieregeling wordt financieel gedekt uit de reserve Groene ambities die in de Begroting 2021 is opgenomen
De maatschappelijke baten zijn: een versterkte agrarische structuur door verbeterde ligging van kavels.
Er zijn geen alternatieven overwogen voor het instrument subsidie. Met subsidie nodigen we initiatieven uit in plaats van voor te schrijven wat ze moeten doen. Initiatiefnemers weten waar kavelruil relevant is en waar mensen bereidt zijn tot kavelruil, waardoor succesvolle projecten ontstaan. Daarnaast worden initiatiefnemers uitgedaagd om subdoelen te realiseren in het project.
 
Voor § 2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbindingen  (beleidsdoel 5.1) een deelplafond voor een bedrag van € 1.500.000
Subsidie kan worden verleend voor het verwerven van grond en het inrichten van grond ten behoeve van de realisatie van ecologische verbindingen. De dekking voor deze subsidieregeling wordt gevonden in het budget dat reeds meerjarig beschikbaar is gesteld in beleidsprestatie 5.1.1 Natuur.
De maatschappelijke baten zijn: behoud en ontwikkeling biodiversiteit, vergroten waterbergend vermogen, vergroten mogelijkheden voor recreatie, en verhogen woonkwaliteit, wervend woonmilieu.
Als alternatief voor subsidie is overwogen om zelf als provincie de uitvoering ter hand nemen (of afzien van realisatie).
 
Voor § 2.7 art 10 natuurbeschermingswet 1998 (beleidsdoel 5.1) een deelplafond voor een bedrag van € 35.000
Subsidie kan worden verleend aan een zestal beheerders voor het doen en laten van beheermaatregelen in een gebied dat valt binnen Natura 2000 c.q. dat viel onder de voormalige Natuurbeschermingswet 1998. De dekking in de begroting vindt plaats vanuit de algemene middelen.
De maatschappelijke baten zijn: een behouden en waar mogelijk versterkte biodiversiteit in Zuid-Holland in klein aantal specifieke natuurgebieden met specifiek aantal natuurdoelen.
Als alternatief voor het instrument subsidie is overwogen om - rekening houdend met een 'redelijke opzegtermijn' - deze paragraaf na 31 december 2021 niet te verlengen.
 
Voor § 2.8 Innovatieve pilots Groene Cirkels (beleidsdoel 5.2) een deelplafond voor een bedrag van € 75.000
Naast de Groene Cirkel Heineken zijn op 1 februari 2019 en 15 maart 2019 nieuwe Groene Cirkels (Kaas en Bodemdaling/Graafstroom en Farm Frites) van start gegaan. De provincie participeert hierin en twee convenanten zijn getekend. De subsidieregeling Groen paragraaf innovatieve pilots Groene Cirkels is bedoeld om initiatieven van partijen in het kader van de Groene Cirkels Heineken; Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling en Groene Cirkel Duurzame Fritesketen (Farm Frites) te steunen die innovatieve ideeën ontwikkelen en uitproberen om (kennis te ontwikkelen) een duurzame, circulaire en klimaat neutrale economie en maatschappij en een aangename en klimaatbestendige leefomgeving te realiseren.
Dekking voor de provinciale bijdrage van € 75.000 komt uit de budgetten die reeds in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Deze zijn opgenomen in beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw.
De maatschappelijke baten zijn: duurzame energie stimuleren, versterken agrobiodiversiteit; bestuiving en natuurlijke plaagregulatie, voldoende en goed drinkwater, grondstofkringlopen sluiten, duurzaam vervoer over water, tegengaan bodemdaling, verhogen grondwaterpeil.
Er zijn geen alternatieven overwogen voor het instrument subsidie. Projectsubsidies zijn een passend middel om initiatieven van partijen te steunen die innovatieve ideeën ontwikkelen en uitproberen om (kennis te ontwikkelen) een duurzame, circulaire en klimaatneutrale economie en maatschappij en een aangename en klimaatbestendige leefomgeving te realiseren. Een opdracht ligt niet in de rede, omdat het hier gaat om initiatieven van derden die bijdragen aan een provinciaal doel, maar waar de provincie geen direct product geleverd krijgt.

Voor § 2.9 Boerenlandpaden (beleidsdoel 7.2) een deelplafond voor een bedrag van € 70.000
Voor de groen- en waterbeleving in Zuid-Holland is de afgelopen jaren geïnvesteerd in een fijn vertakt provinciaal wandelroutenetwerk. Een deel van dit netwerk loopt over boerenland, de zogenaamde boerenlandpaden. Om deze toegang mogelijk te maken, is toestemming nodig van de grondeigenaren en zijn er kleine voorzieningen nodig, zoals loopplanken over slootjes en hekoverstapjes. Ook is vaak een frequenter maairegime nodig.
De openstellingscontracten met de agrariërs hebben een looptijd van 7 jaar. Om de continuïteit van de openstelling van deze boerenlandpaden (particuliere gronden) te borgen is het van belang dat deze contracten (alsmede nieuwe contracten) kunnen worden verlengd. Boerenlandpaden zijn van groot belang voor het provinciale wandelroutenetwerk. Dekking uit budget Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden, welke al in de begroting reeds beschikbaar zijn gesteld.
De maatschappelijke baten zijn: realiseren en verbeteren recreatieve routestructuren en aansluiting stedelijk gebied t.b.v. beleefbaar landschap door recreatieve netwerken.
Er is gekozen voor subsidieverlening, omdat dit het geëigende instrument hiervoor is. De provincie krijgt niets in eigendom geleverd.

Voor § 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op duurzame landbouw (beleidsdoel 5.2) een deelplafond voor een bedrag van € 75.000
De ambitie van de provincie op duurzame en vitale landbouw is de laatste tijd toegenomen. Er blijkt steeds meer urgentie, aanleiding en animo te zijn voor initiatieven die concreet bijdragen aan de doelen van vitale landbouw. Daarbij wordt gekozen voor een stimulerende en faciliterende rol. De mogelijkheden van de regeling van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3) voor het stimuleren van innovaties duurzame landbouw zijn er vooralsnog niet meer. Bij de regeling gebiedsprogramma’s groen met de landschapstafels zijn er vooralsnog geen mogelijkheden meer voor nieuwe projecten m.b.t. duurzame/vitale landbouw. Daarmee is deze regeling nagenoeg de enige mogelijkheid voor initiatieven van duurzame landbouw. Het is bedoeld voor de minder grote initiatieven die niet of minder goed terecht kunnen bij andere regelingen door hun meer maatschappelijke oriëntatie. De subsidieregeling wordt financieel gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen voor recreatiebeheer in beleidsdoel 5.2 Toekomstbestendige landbouw.
De maatschappelijke baten zijn: meer maatschappelijke initiatieven starten gericht op kennis, ontwikkeling en innovatie programma’s t.b.v. verduurzaming van de landbouw- en voedselketen.
Er zijn geen alternatieven overwogen voor het instrument subsidie. Met subsidie nodigen we initiatieven uit in plaats van voor te schrijven, er kan bottom-up gestuurd worden. Alternatieve subsidieregelingen zoals POP3 en SGG (Landschapstafels) zijn niet meer beschikbaar.

Voor het te herschrijven § 2.11 onderdelen sport en recreatie (beleidsdoel 7.2) een deelplafond te zijner tijd voor een bedrag van € 3.200.000
De provincie zet in op een gezonde en aantrekkelijke buitenruimte (leefomgeving) die geschikt is voor en uitnodigt tot bewegen, sporten en recreatie. We stimuleren de bereikbaarheid en toegankelijkheid van sport- en recreatievoorzieningen, zodat zoveel mogelijk Zuid-Hollanders hier gebruik van kunnen maken, wat bijdraagt aan een gezonde, weerbare en vitale bevolking. Wij richten ons hierbij op sport, recreatie en participatie, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Deze verhoging van het hoofdplafond subsidieregeling Groen zal ingezet worden voor de doelen recreatie en sport. De middelen zullen door openstellingsbesluiten verdeeld gaan worden naar de diverse onderwerpen. Dekking uit de budgetten die reeds in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Deze zijn opgenomen in beleidsdoel 7.2. Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: Verbeteren openbare toegankelijkheid groengebieden en recreatieve routestructuren aansluiting stedelijk gebied in aansluiting op wensen van gebruikers (bewoners, toeristen). De provincie wil de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen vergroten. Dit wordt bereikt door het vergroten van natuurkennis en natuurbeleving en het stimuleren en ondersteunen inzet van burgers voor en in het groen.
Opdrachten zijn overwogen als alternatief voor subsidie. Op het gebied van recreatie, sport en participatie worden vaak maatregelen / investeringen uitgevoerd op gronden van derden. De provincie wordt daarmee geen eigenaar van de geleverde maatregel. Ook betaalt de provincie in het algemeen niet de volledige commerciële kostprijs, maar draagt doorgaans voor 50% bij in de kosten. Daarom is gekozen voor subsidie.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het hoofdplafond vast te stellen op een bedrag van € 5.285.000 en deze op te nemen in de Begroting 2021

Voor 1.6.69 Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland een subsidieplafond voor een bedrag van € 12.000.000 (beleidsdoel 5.2)

POP staat voor Plattelandsontwikkelingsprogramma en is een onderdeel van een Europees subsidieprogramma, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, afgekort als ELFPO. Het ELFPO is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de Europese Unie. Het POP3 is het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma, waarvan de looptijd tot einde 2022 is. Het POP3 wordt in Zuid-Holland uitgevoerd door middel van de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland. De maatregelen uit de uitvoeringsregeling worden door middel van zogenaamde openstellingsbesluiten opengesteld. In het openstellingsbesluit staat het tijdvak waarbinnen aanvragen ingediend kunnen worden, het beschikbare deelplafond en de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. In 2021 zullen de volgende maatregelen worden opengesteld:
LEADER. Op basis van deze maatregel kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de lokale ontwikkelingsstrategie van de Lokale Actiegroep (LEADER-groep) Holland Rijnland en van de Lokale Actiegroep (LEADER-groep) Polders met Waarden. Voor het LEADER gebied Holland Rijnland kan subsidie worden verstrekt voor projecten die in voldoende mate bijdragen aan de thema’s: gezondheid van mens en omgeving (relatie stad en land) en Circulaire economie. Voor het LEADER gebied Polders met Waarden kan subsidie worden verstrekt voor projecten die in voldoende mate bijdragen aan de thema’s: Relatie stad en land en Duurzaamheid.

Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers. Op basis van deze maatregel kan subsidie worden verstrekt aan jonge landbouwers (jonger dan 41 jaar) voor het doen van duurzame investeringen in de agrarische onderneming waarvan zij bedrijfshoofd zijn. Jonge landbouwers hebben na de start of overname van een agrarische onderneming vanwege hoge kapitaallasten vaak te maken met een investeringsdip. Hierdoor blijft verduurzaming van het bedrijf achter. Met deze subsidie wordt de investeringsdip verkleind. De investeringen die voor subsidie in aanmerking komen worden in het openstellingsbesluit bekend gemaakt. Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen. Op basis van deze maatregel kan subsidie worden verstrekt aan landbouwers voor het doen van investeringen die noodzakelijk zijn voor de transitie naar een vitale landbouw. De investeringen die voor subsidie in aanmerking komen worden in het openstellingsbesluit bekendgemaakt. Fysieke investeringen in het watersysteem. Op basis van deze maatregel kan subsidie worden verstrekt aan landbouwers voor het doen van investeringen die noodzakelijk zijn voor de transitie naar een vitale landbouw. De investeringen die voor subsidie in aanmerking komen, worden in het openstellingsbesluit bekendgemaakt.
De maatschappelijke baten zijn: verbeterde kwantiteit en kwaliteit van water en bodem, schoner worden van het leefmilieu en minder wateroverlast. Investeringen in materiële activa Fysieke innovatieve investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers t.b.v. verbeteren milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.
Er zijn geen alternatieven overwogen voor het instrument subsidie. Het POP3 is een subsidie-instrument dat voortkomt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het ELFPO schrijft voor dat de middelen door middel van subsidies worden ingezet.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op een bedrag van € 12.000.000 en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13