Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Beheer en verkoop verspreid provinciaal bezit

Gronden die geen agrarische- of natuurbestemming hebben en ook niet binnen de invloedssfeer van een provinciale (vaar)weg liggen, zullen zoveel mogelijk worden verhuurd in afwachting van het gebruik voor een provinciaal doel of verkoop van de grond. Door een meer marktconform verhuurbeleid verwacht de provincie een lichte toename van de opbrengst uit verhuur.

De gronden, behorende tot het verspreid bezit / restgronden en eigendom van PZH, welke grenzen aan het beheergebied van provinciale (vaar)wegen worden in beginsel ook door de (vaar)wegbeheerder beheerd.

Gebouwen
De provincie heeft circa 40 gebouwen in beheer en onderhoud. Deze gebouwen maken deel uit van het provinciaal programma herontwikkeling met als doel sloop/verkoop of herbestemming en verkoop. Een groot deel van deze gebouwen/woningen is in leegstandsbeheer gegeven. Vier gebouwen (waaronder 3 molens) worden verhuurd. Onder de beheertaak valt onder andere een asbestinventarisatie. Voordat een gebouw in gebruik gegeven wordt, vindt altijd een controle plaats op veiligheid en de aanwezigheid van asbest en indien nodig vinden aanpassingen plaats. Dat zal ook in 2021 gebeuren. Het sloopprogramma van gebouwen met asbest vindt conform de wet- en regelgeving plaats.

Voormalige Steunpunten en Slimme centrale
Als onderdeel van de visie vastgoed DBI (Dienst Beheer Infrastructuur) worden overtollige steunpunten afgestoten en wordt een nieuwe locatie verworven (slimme bediencentrale). Na overdracht van de overtollige steunpunten (zie vorige paragraaf) zullen deze tot aan verkoop worden beheerd in samenwerking met afdeling Facilitaire Zaken van de provincie die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de panden.
Medio 2020 is de grond voor een nieuwe, slimme bediencentrale voor DBI in Delft in eigendom verworven. Tot de sloop en de bouw van de slimme bediencentrale start, wordt het huidige pand beheerd in samenwerking met de afdeling Facilitaire Zaken

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13