Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Strategisch bezit

Eén van de gevolgen van de nota ‘een opgavegericht Grondbeleid” is dat bestaande grondposities geijkt zullen worden op mogelijk strategisch belang van te verwachten ontwikkelingen in het provinciaal beleid. Zo zijn er kavels die zich uitstekend lenen voor natuur- of watercompensatie, die aansluiten op doelen vanuit energietransitie of waarvan een gerede verwachting bestaat dat die zeer van pas zullen komen bij gebiedsprocessen. Als aandeel in de totale provinciale portefeuille zal de omvang van om strategische redenen vast te houden gronden beperkt blijven.
Strategische aankopen worden gedaan als de provincie in de gelegenheid komt om onder gunstige voorwaarden grond aan te kopen die in de nabije toekomst nodig zijn voor uitvoering van provinciaal beleid. In het kader van het nieuwe grondbeleid wordt deze mogelijkheid vereenvoudigd.
In 2018 is het “Handelingskader strategische aankopen en bezit” door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In het najaar van 2019 is een begin gemaakt met doorlichting van het provinciale grondbezit waarbij interessante posities, na besluitvorming in Gedeputeerde Staten, zullen worden omgezet naar strategisch bezit.
Vanwege de coronavirus-perikelen is deze actualisatie niet afgerond. Wel is gestart met een pilot voor het aanmerken van provinciale gronden in de Zuidplas als strategisch. Hierbij wordt ook de accountant betrokken.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13