Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

4. Uiteenzetting financiële positie II

Inleiding

De totale reserveomvang van de provincie Zuid-Holland bestaat uit de som van de algemene reserve en de bestemmingsreserves. In dit hoofdstuk wordt een totaalbeeld van de algemene en bestemmingsreserves gegeven. Een nadere toelichting op de algemene reserve en een samenvattend beeld van het geheel aan reserves wordt gegeven in het financieel beeld.

In dit hoofdstuk wordt verder totaal inzicht gegeven in het saldo van alle reserves en de mutaties die van en naar de reserves plaatsvinden uitgesplitst naar beleidsdoel. Een zelfde overzicht wordt gegeven voor de mutaties ten opzichte van de kadernota 2021. Tot slot wordt een totaalbeeld van beklemming van reserves gegeven.  De detail- informatie per reserve over inhoud en doel, functie, voeding, instellingsjaar, looptijd, onttrekkingen en toevoegingen, beklemming en omvang is opgenomen in bijlage 1 van het bijlageboek. Voor de reserves is als peildatum uitgegaan van de stand van de reserves per einde jaar.

In het ambitieplan is bij elke ambitie een overzicht opgenomen waarin wordt aangegeven wat de totale inzet van specifieke reserves is binnen de ambitie. Dit overzicht staat bij instrumentarium. De reserves die binnen ambitie 2 worden ingezet staan bijvoorbeeld hier.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13