Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Visie en beleidsvoornemens

De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen zijn uitgewerkt in debeleidsnota Verbonden Partijen en overige deelnemingen 2020-2021. Deze beleidsnota bevat het kader dat PS aan GS meegeven voor het aangaan, wijzigen en beëindigen van een deelneming in een andere publieke of private rechtspersoon. In deze beleidsnota zijn uitgewerkt:

  • de beleidsuitgangspunten en de controlekaders; en
  • de provinciale vertegenwoordiging in verbonden partijen.

Onderdeel van de beleidsuitgangspunten is een besliskader dat in stappen kan worden doorlopen en waaruit de meest optimale rechtsvorm volgt voor de behartiging van het desbetreffende provinciale publieke belang. De beleidsuitgangspunten hebben een wettelijke grondslag en/of zijn gebaseerd op aanvullende voorwaarden die PS aan GS meegeven als kader.

In de loop van 2021 zal de beleidsnota worden herzien. Daarin zullen worden meegenomen de ervaringen van de afgelopen periode en de bevindingen en conclusies uit diverse evaluaties en rapporten over de provinciale deelnemingen.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13