Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

3. Uiteenzetting financiële positie I

Geprognosticeerde balans 2021 passiva

Passiva
(bedragen x € 1.000)

Realisatie Balans 31-12-2019

Begroot  Balans 31-12-2020

Begroot Balans 31-12-2021

Begroot Balans 31-12-2022

Begroot Balans 31-12-2023

Begroot Balans 31-12-2024

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

92.794

95.167

96.587

109.494

120.140

170.159

Bestemmingsreserve

717.466

693.167

575.004

508.375

457.166

375.990

Nog te bestemmen resultaat lopend jaar

21.095

0

0

0

0

0

Totaal Eigen vermogen

831.354

788.333

671.591

617.869

577.306

546.148

Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer

Binnenlandse banken

483.728

598.011

932.522

1.129.053

1.361.510

1.563.636

Totaal Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer

483.728

598.011

932.522

1.129.053

1.361.510

1.563.636

Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)

Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen

39.403

40.057

40.717

40.950

41.767

42.093

Totaal Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)

39.403

40.057

40.717

40.950

41.767

42.093

Totaal Vaste passiva

1.354.485

1.426.402

1.644.830

1.787.872

1.980.583

2.151.878

Vlottende passiva

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten

157.983

157.983

157.983

157.983

157.983

157.983

Overige vooruit ontvangen bedragen

1.567

1.567

1.567

1.567

1.567

1.567

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

129.565

131.510

123.792

116.564

108.458

100.359

Totaal Overlopende passiva

289.116

291.060

283.343

276.114

268.008

259.909

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Overige schulden

98.233

49.542

49.542

49.542

49.542

49.542

Totaal Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

98.233

49.542

49.542

49.542

49.542

49.542

Totaal Vlottende passiva

387.349

340.602

332.885

325.656

317.550

309.451

Totaal passiva

1.741.834

1.767.004

1.977.715

2.113.529

2.298.133

2.461.329

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13