Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

3. Uiteenzetting financiële positie I

3.2 EMU-saldo

Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de provincie Zuid-Holland. Conform de BBV- voorschriften wordt het EMU-saldo opgenomen. Het EMU-saldo geeft een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden).

In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen is gesproken over de EMU-norm voor de decentrale overheden. Na een constructieve dialoog hebben het Rijk en decentrale overheden elkaar gevonden in een macro EMU-norm van -0,4% van het Bruto binnenlands product (bbp) per jaar voor de periode van 2020 tot 2023, voor de bestuurslaag provincies geldt een macronorm van -0,08%. Hiervoor is de regeling vaststelling gelijkwaardige inspanning decentrale overheden inzake het EMU-saldo voor de jaren 2019 tot en met 2022, per 1 januari 2019 in werking getreden. Hiermee is een balans gezocht om invulling te geven aan de investeringsopgave in tal van maatschappelijke thema’s en tegelijkertijd de gedeelde verantwoordelijkheid voor gezonde overheidsfinanciën. Jaarlijks zal tijdens bestuurlijk overleg worden stil gestaan bij de belangrijke ontwikkelingen in de financiële positie van het Rijk en decentrale overheden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) en de uitgangspunten van het Regeerakkoord en het Interbestuurlijk programma.

 (bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Activa

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Vordering op openbare lichamen

9.980

0

0

0

0

0

Overige vorderingen

320

0

0

0

0

0

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

-30.573

-67.394

0

0

0

0

Financiële vaste activa

Deelnemingen

1.127

13.505

48.000

45.000

30.450

15.000

Overige uitzettingen looptijd > = 1 jaar

3.754

-4.611

1.447

4.920

5.175

1.675

Liquide middelen

Banksaldi

-4.166

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen

4.942

0

0

0

0

0

Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel

-2.571

0

0

0

0

0

Overige overlopende activa

12.438

0

0

0

0

0

Passiva

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Overige schulden

-48.691

48.691

0

0

0

0

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten

21.797

0

0

0

0

0

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

5.356

-1.945

7.718

7.228

8.106

8.099

Overige vooruit ontvangen bedragen

-652

0

0

0

0

0

Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer

Binnenlandse banken

-116.333

-114.284

-334.511

-196.531

-232.457

-202.126

EMU-Saldo

-143.272

-136.037

-287.345

-149.383

-198.726

-187.352

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13