Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

3. Uiteenzetting financiële positie I

Geprognosticeerde balans 2021 activa

Activa
(bedragen x € 1.000)

Realisatie Balans 31-12-2019

Begroot Balans 31-12-2020

Begroot Balans 31-12-2021

Begroot Balans 31-12-2022

Begroot Balans 31-12-2023

Begroot Balans 31-12-2024

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

14.651

14.645

15.943

16.733

17.282

17.521

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

87.813

106.832

140.961

157.859

162.298

161.505

Totaal Immateriële vaste activa

102.464

121.476

156.904

174.593

179.580

179.026

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

116.971

113.022

116.573

168.018

162.439

150.547

Investeringen met maatschappelijk nut

1.084.492

1.150.244

1.293.925

1.325.684

1.483.728

1.652.695

Totaal Materiële vaste activa

1.201.464

1.263.266

1.410.498

1.493.703

1.646.167

1.803.242

Financiële vaste activa

Deelnemingen

42.552

56.057

104.057

149.057

179.507

194.507

Overige verbonden partijen

1.916

1.916

1.916

1.916

1.916

1.916

Overige uitzettingen looptijd > = 1 jaar

8.394

3.782

5.230

10.150

15.325

17.000

Totaal Financiële vaste activa

52.862

61.755

111.203

161.123

196.748

213.423

Totaal Vaste activa

1.356.789

1.446.498

1.678.605

1.829.418

2.022.495

2.195.691

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk voorraden

17.898

30.753

19.356

14.357

15.885

15.885

Totaal Voorraden

17.898

30.753

19.356

14.357

15.885

15.885

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Vordering op openbare lichamen

119.833

119.833

119.833

119.833

119.833

119.833

Overige vorderingen

2.699

2.699

2.699

2.699

2.699

2.699

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

67.394

0

0

0

0

0

Totaal Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

189.926

122.532

122.532

122.532

122.532

122.532

Liquide middelen

Banksaldi

103.918

93.918

83.918

73.918

63.918

53.918

Totaal Liquide middelen

103.918

93.918

83.918

73.918

63.918

53.918

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen

18.985

18.985

18.985

18.985

18.985

18.985

Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel

5.886

5.886

5.886

5.886

5.886

5.886

Overige overlopende activa

48.432

48.432

48.432

48.432

48.432

48.432

Totaal Overlopende activa

73.303

73.303

73.303

73.303

73.303

73.303

Totaal Vlottende activa

385.045

320.506

299.110

284.111

275.638

265.638

Totaal activa

1.741.834

1.767.004

1.977.715

2.113.529

2.298.133

2.461.329

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13