Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

Algemeen
De provincie Zuid-Holland heeft verschillende soorten gebouwen in beheer en onderhoud. Een deel van de gebouwen is eigendom en een deel is gehuurd. Het betreft kantoorpanden op de locaties Den Haag evenals de bedieningscentrales, brug- en sluiswachtershuisjes, dienstwoningen, depots/werven en molens. In 2019 is de concept vastgoedvisie Provinciehuis opgesteld. Het meerjarig onderhoudsprogramma is daar onderdeel van. Beleidsuitgangspunt is hierbij dat een sober en doelmatig kwaliteitsniveau conform NEN-2767 normering op het wettelijk minimum, conditieniveau 3 wordt gehanteerd. Voor de komende jaren staan de volgende kwaliteitsaspecten centraal: functionaliteit, veiligheid en representatie. In uitwerking op deze nota stellen Gedeputeerde Staten het Beheerplan Gebouwen voor planmatig beheer en onderhoud vast. Een belangrijk onderdeel is het inzichtelijk hebben van een meerjarenonderhoudsplan. Het ‘Beheerplan Gebouwen’ wordt elke vier jaar geactualiseerd.

Renovatie gebouw C
In oktober 2018 heeft Provinciale Staten het besluit genomen om gebouw C (het bestuursgebouw) volledig te renoveren. De financiële gevolgen van dit besluit zijn (exclusief de kosten voor sanering van asbest) via de Kadernota 2019 verwerkt in de provinciale begroting. De opdracht is gegund in mei 2019. De gebruikers van gebouw C zijn ondergebracht op nieuwe werklocaties en de staten-en commissieleden kunnen gebruik maken van de tijdelijke staten-en commissiezaal in gebouw A. Hiermee is gebouw C is klaar voor de uitvoering van de renovatie welke medio 2022 wordt afgerond.

Meerjarenonderhoudsplan
Het beheer en onderhoud is planmatig georganiseerd en mede gericht op het actueel houden van de genoemde functionaliteiten. Het onderhoud van het provinciehuis is uitgevoerd op basis van het Beheerplan Gebouwen en is uitgewerkt in een jaarlijks te actualiseren MeerjarenOnderhoudsplan (MJOP).
Het MJOP voor het provinciehuis is geactualiseerd naar de huidige inzichten en prijsniveau 2019 en verwerkt in de begroting. De hieruit verkregen inzichten worden gebruikt als basis voor het onderhoud, maar vooral om een systeem van planmatig onderhoud te operationaliseren en te optimaliseren. Het vormt mede de basis voor een (kosten)efficiënte aanpak van verbouwingen.

Onderhoud
Vanwege de onzekerheid over het verloop van de coronacrisis is het nog niet duidelijk welke onderhoudsmaatregelen aan de gebouwen hierop afgestemd moeten worden, welke invloed dit heeft op de gebouwen en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Onderzoek zal dit nader moeten uitwijzen.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13