Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Recreatiegebieden

In 2013 is de keuze gemaakt recreatiegebieden in provinciaal eigendom over te dragen, hetgeen de afgelopen jaren voor tientallen gebieden is geëffectueerd. In de startnotitie Sport en Recreatie (2020) is aangegeven dat vanwege de omvang en complexiteit van de opgave(n) in enkele gebieden, deze voorlopig niet overgedragen kunnen worden. Van deze gebieden zijn Bentwoud en Vlietland de grootste. Bij deze beleidskeuze speelt ook het gebrek aan financiële middelen voor beheerafkoop een rol. Conform de Startnotitie blijft de provincie ervoor zorgen dat de eigen recreatiegebieden schoon, heel en veilig blijven (op grond van het Terrein Beheer Model/TBM, inclusief groot onderhoud en toezicht). Het is daarom van belang de beheerlasten voor deze gebieden structureel in de begroting op te nemen en/of te behouden. In dat kader worden momenteel TBM-berekeningen en meerjarenplanningen voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen opgesteld, inclusief de financiële uitwerking hiervan. Het streven is om deze in het voorjaar 2021 gereed te hebben, opdat de (financiële) effecten hiervan in de Voorjaarsnota 2021 kunnen worden aangegeven.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13